15/2020 Rektori utasítás 2020. november 18.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő megszervezéséhez

REKTORI UTASÍTÁS
(15/2020)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve
a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő megszervezéséhez

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt, a felsőoktatást is érintő szabályokra, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárságának a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez 2020. november 12-én kiadott ágazati ajánlására tekintettel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) nézve az alábbi intézkedési tervet állapítom meg:

1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

1.1. Az Egyetem területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés).

1.2. Az Egyetem területére csak az a személy léphet, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel szükséges ellenőrizni. A mérés elvégzéséről az Üzemeltetési Osztály illetékes munkatársa gondoskodik, elmulasztása járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírások megszegésének minősül. Amennyiben a vizsgált személy testhőmérséklete meghaladja az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, úgy az épületbe nem léphet be.

1.3. Azok az egyetemi polgárok (munkatársak és hallgatók), akik szoros kapcsolatba kerültek igazoltan koronavírusos beteggel (olyan személlyel, akinek COVID-19-re pozitívra értékelt teszteredménye van és még nem nyilvánították gyógyultnak), a szoros kapcsolat utolsó időpontjától számított 10 napig nem léphetnek be az Egyetem területére akkor sem, ha magukon semmilyen jellemző tünetet nem észlelnek. Erről a helyzetről – a kontaktus időpontjának megjelölésével – tájékoztatást kell adni az egyes szervezeti egységek által meghatározott eljárásrend szerint. A szoros kapcsolat definícióját a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) Koronavírussal kapcsolatos eljárásrendjének 7. sz. melléklete tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el. A szoros kapcsolatra előírt szabályokat nem kell alkalmazni, amennyiben a fizikai kontaktus, vagy közös légtérben tartózkodás során minden érintett megfelelő védőfelszerelést (kesztyűt és maszkot) viselt.

1.4. Az Egyetem területén vagy az Egyetem által fenntartott bármely intézmény területén tartózkodó személyek kötelesek betartani a következő higiéniai szabályokat:
a) az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban: maszk) viselése mind szabadtéren, mind a zárt terekben kötelező;
b) a személyek között kötelező legalább 1,5 méteres távolságot tartani;
c) kellő gyakorisággal kezet kell mosni, illetve használni kell az Egyetemen kihelyezett kézfertőtlenítőket;
d) köhögés vagy tüsszentés esetén alkalmazni kell a köhögési, tüsszentési etikett szabályait (melyek elérhetők az NNK honlapján ITT, 2. cím, 5. pont);
e) a személyek tartózkodására szolgáló helyiségeket kellő gyakorisággal szellőztetni kell.

1.5. Az Egyetem minden épületének bejáratánál virucid hatású – érintésmentes adagolású – kézfertőtlenítő került kihelyezésre. Ennek a belépni szándékozók általi használatát a portaszolgálat ellenőrzi. A fertőtlenítőszer pótlásáról az Üzemeltetési Osztály gondoskodik, a fertőtlenítőszer rendelkezésre állását – nyitvatartási időben – óránként ellenőrizni kell. Az adagoló eszköz meghibásodása vagy a fertőtlenítőszer ellenőrzések közötti kifogyása esetén a portaszolgálat haladéktalanul értesíti az Üzemeltetési Osztály illetékes gondnok munkatársát.

1.6. A gyakran érintett felületeket az épület nyitását megelőzően, illetve a nyitva tartás alatt folyamatosan – legalább két óránként – fertőtleníteni kell, amiről az Üzemeltetési Osztály gondoskodik. Gyakran érintett felületnek minősül különösen az ajtókilincs, liftgomb, kapcsoló, fogantyú, bejárati és mosdóajtó felület, vízcsap, tantermi vagy előadáshoz használt mikrofon, távirányító és klaviatúra.

1.7. A kávégépek, italautomaták üzemeltetői a töltés, illetve szervízelés alkalmával kötelesek a gép fertőtlenítéséről – a pontos időpontot, a használt fertőtlenítőszer megjelölését, illetve a felelős személy nevét tartalmazó – írásos igazolást kiállítani az Üzemeltetési Osztály számára.

1.8. A személyforgalom számára nyitott helyiségek szellőztetéséről nyitvatartási időben folyamatosan gondoskodni kell.

1.9. A légkondicionáló berendezések karbantartását követően az eljáró karbantartó köteles a gép fertőtlenítéséről – a pontos időpontot, a használt fertőtlenítőszer megjelölését, illetve a felelős személy nevét tartalmazó – írásos igazolást kiállítani az Üzemeltetési Osztály számára.

1.10. A fertőzésveszélyre, illetve annak megelőzésére történő figyelemfelhívásról – különös tekintettel a jelen intézkedési terv 2. sz. mellékletében foglaltakra – az Egyetem az épületek bejáratánál, illetve forgalmasabb belső tereiben elhelyezett plakátok, padlómatricák formájában gondoskodik. Az épületek házirendje a bejáratnál kifüggesztésre kerül. A járványhelyzettel kapcsolatos jelen intézkedési terv az Egyetem honlapján, illetve az épületek bejáratainál kifüggesztve férhető hozzá.

1.11. Amennyiben az Egyetemen vagy annak bármely intézményében fertőzésgyanú merül fel, akkor a riasztási protokoll a következő: a fertőzésgyanús, vagy aki észlelte a fertőzést, szól a portaszolgálatosnak, aki jelzi a gyanút az adott kar Dékáni Hivatalának, valamint az Üzemeltetési Osztály vezetőjének. Az Üzemeltetési Osztály munkatársa azonnal elkülöníti az érintett személyt, akinek jelentkeznie kell a háziorvosánál is. (Külföldi hallgatók esetén a kijelölt háziorvosnál). Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.

2. A digitális oktatás általános szabályai

2.1. Az Egyetemen az oktatás – ideértve a kontaktórákat és a számonkéréseket is – főszabályként a digitális oktatás keretei között folyik. Ennek során az oktatók és a hallgatók közötti kapcsolatot személyes jelenlét nélkül, távelérés útján szükséges biztosítani.

2.2. A digitális oktatáshoz elsősorban ajánlott alkalmazások leírásait az Egyetem honlapján ITT és ITT közzé kell tenni.

2.3. Az aláírás megszerzésének és a tárgy teljesítésének feltételeiről – amennyiben azok a félév elején közölt feltételekhez képest a digitális oktatásra történő átállás miatt megváltoztak – az illetékes kurzusoktató köteles tájékoztatni a kurzus hallgatóit. Nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek a jelenléti oktatás keretében megszabott feltételekhez képest a hallgatóra aránytalan nehézséggel járnának.

2.4. A doktori képzésben komplex vizsga, kutatóhelyi (munkahelyi) vita és nyilvános vita (nyilvános védés) kizárólag digitális formában, a résztvevőknek a kép és a hang egyidejű közvetítését lehetővé tevő alkalmazás használatával tartható meg.

2.5. Habilitációs tantárgyi előadás vagy tudományos kollokvium digitális formában sem tartható meg.

3. A személyes jelenlét kivételes esetei a digitális oktatás és kutatás során

3.1. Kivételesen személyes jelenlét alapján kerülhet sor olyan egyéni hallgatói labormunkára, amely a hallgató (doktorandusz) szakdolgozatának, doktori értekezésének vagy egyéb tudományos munkájának elkészítéséhez szükséges.

3.2. A szakdolgozat, a doktori értekezés vagy egyéb tudományos munka elkészítéséhez szükséges egyéni hallgatói kutatómunka céljából, az ahhoz szükséges mértékben az Egyetem hallgatói (doktoranduszai) a Jog- és Államtudományi Kar kari könyvtárát, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) esztergomi, a Iohanneum épületben található könyvtárát személyes jelenlét formájában is használhatják. A Hittudományi Kar könyvtárát és a BTK piliscsabai Bibliotheca épületében található könyvtárát személyes jelenlét formájában kizárólag az Egyetem munkatársai használhatják. Az Egyetem könyvtárait külsős személyek nem látogathatják.

3.3. Az Egyetem által folytatott képzésekhez kapcsolódó kötelező szakmai gyakorlatok, amennyiben azok a digitális oktatás keretei között nem szervezhetők meg, a rendkívüli higiénés szabályok (kötelező maszkhasználat, lehetőség szerint 1,5 méteres távolságtartás, szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés legalább a gyakorlat megkezdése előtt, rendszeres szellőztetés) – mind a résztvevő hallgató, mind a gyakorlatvezető vagy egyéb személyek általi – betartása mellett személyes jelenlét formájában folytathatók. A szakmai gyakorlat vezetőjének kiemelt feladata, hogy az egyéni védőeszköz helyes használatát folyamatosan ellenőrizze. A gyakorlat során használt eszközöket – amennyiben ez azokat nem károsítja – a gyakorlat vezetője vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel köteles kellő rendszerességgel letisztítani. A gyakorlóhelyek számára meg kell küldeni az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos hatályos felsőoktatási ágazati ajánlást, illetve az Egyetem intézkedési tervét. Szakmai gyakorlat csak olyan helyeken folytatható, amelyek biztosítani tudják a megfelelő vírusvédelmi feltételeket.

3.4. A 3.1. és a 3.2. pontban írt kutató-, illetve labormunka megszervezésekor különös figyelmet kell fordítani a rendkívüli higiénés szabályok (kötelező maszkhasználat, lehetőség szerint 1,5 méteres távolságtartás, szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés legalább a kutató-, illetve labormunka megkezdése előtt, rendszeres szellőztetés) betartására és betartatására. A szervezés során ajánlott létszámkorlát meghatározása és az előzetes regisztráció lehetőségének biztosítása. A használt eszközöket és felületeket virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel rendszeresen meg kell tisztítani. E feltételek biztosítása könyvtár esetén az illetékes könyvtárvezető, labor esetén az illetékes dékán vagy az általa e feladatra kijelölt személy felelőssége.

4. Hallgatói ügyintézés

4.1. Hallgatói ügyintézés elsősorban online formában lehetséges. Amennyiben az adott ügy online formában célszerűen nem intézhető el, az ügyben illetékes szervezeti egység vezetője kivételesen engedélyezheti a hallgató személyes megjelenését, a rendkívüli higiénés szabályok betartása mellett. A személyes ügyintézés során használt felületek rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.

4.2. A – nem a Neptun rendszeren keresztül benyújtandó – kérelem benyújtása szabályos, amennyiben azt a kérelmező Neptun rendszerben szereplő e-mail címéről a kérelem befogadására kijelölt szervezeti egység hivatalos e-mail címére – az esetlegesen előírt formanyomtatvány alkalmazásával – megküldték. Azon kérelmek esetén, amelyek benyújtása előzetes oktatói vagy intézetvezetői véleményezéshez kötött, az előzetes vélemény is elfogadható e-mailben, amennyiben azt a véleményező közvetlenül is megküldi a kérelem befogadására kijelölt szervezeti egységnek.

4.3. A személyes ügyfélforgalmat biztosító munkakörben foglalkoztatott munkatársak számára az Egyetem biztosítja a megfelelő védőfelszerelést (plexifal, védőmaszk stb.).

4.4. A kari tanulmányi osztályok hatáskörébe tartozó személyes tanulmányi adminisztráció biztonságos megszervezése érdekében elektronikus időpontfoglalási rendszer került kifejlesztésre és elindításra a Neptun rendszeren belül.

5. A kollégium működésére vonatkozó szabályok

5.1. A kollégiumot az ott tartózkodó hallgatók főszabályként legkésőbb 2020. november 23-ig kötelesek elhagyni és személyes tárgyaikat onnan elvinni.

5.2. A főszabálytól eltérően kivételesen a kollégiumban maradhatnak
a) a határon túli magyar hallgatók,
b) az idegen nyelvű képzésben résztvevő külföldi állampolgár hallgatók, továbbá
c) azon hallgatók, akik hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, az egy háztartásban élő személyektől elkülönítetten töltik.

5.3. A rektor vagy az általa kijelölt rektorhelyettes különös méltánylást érdemlő indokból, a hallgató kérelmére, egyedi mérlegelés alapján, engedélyezheti más hallgatók kollégiumban maradását is. Egyedi méltányosságot indokolhat különösen, ha
a) a hallgató igazoltan önkéntes járványügyi munkában vesz részt,
b) a hallgató családtagja vagy a vele egy háztartásban élő személy a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól, a vele egy háztartásban élő személytől való elkülönített lakhatása máshol nem biztosítható,
c) a doktorandusz kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen.

5.4. A méltányossági kérelmet a név és a Neptun kód feltüntetésével elektronikus levélben kell benyújtani az Egyetem Rektori Hivatalának címére (rekthiv@ppke.hu). A kérelmet kellő részletességgel indokolni, az indokként felhozott körülményeket igazoló dokumentumokat pedig csatolni kell.

5.5. A kollégiumban – a karanténban lévő hallgatókat leszámítva – kizárólag egészséges, az új koronavírus megbetegedés tünetét nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A bent tartózkodás során pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (lásd 2. melléklet) és testhőmérés – szükséges, amelyet minden személy esetén naponta el kell végezni. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

5.6. A kollégiumban maradó hallgatók elhelyezésénél továbbra is figyelembe kell venni a járványügyi szempontokat. A férőhelyek feltöltése az üzemeltetés gazdaságossági szempontjainak figyelembevételével történik, a hallgatók lehetőség szerint saját szobában történő elhelyezésével.

5.7. A kollégiumban maradó hallgatók számára tilos a csoportosulás. A kollégiumban lakó hallgatók látogatót, szállóvendéget nem fogadhatnak. Az üres hallgatói férőhelyeken is tilos vendéget fogadni.

5.8. A kollégiumban a maszk használata kötelező, ettől csak a saját szobában egyedül lakó hallgató saját szobájában tekinthet el. A kollégium egész területén törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság tartására a személyek között. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

5.9. A pihenőterek, a bel- és kültéri közös használatú helyiségek berendezéseinek számát szükség szerint a minimálisra kell korlátozni. A közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanuló- és TV-terem, stb.) csak a lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a járványügyi higiénés szabályok és a házirend fokozott betartása mellett. Ezek betartását naponta legalább kétszer ellenőrizni kell.

5.10. A közös használatú helyiségek fokozott takarítását és fertőtlenítését a kollégium személyzete végzi. A kollégium bejáratánál és a közösségi helyeknél kötelező a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése. A kollégiumba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata A lakószobák takarítását, fertőtlenítését továbbra is a bentlakó hallgatók végzik. Kérjük, saját érdekükben gyakrabban szellőztessenek, fertőtlenítsenek!

5.11. Fertőzésgyanú esetén a riasztási protokoll a következő: a fertőzésgyanús, vagy aki észlelte a fertőzést, szól a portaszolgálatosnak, aki jelzi a gyanút a kollégiumi referensnek, valamint az Üzemeltetési Osztály vezetőjének. A kollégiumi referens azonnal elkülöníti a hallgatót a karanténra kijelölt helyiségben, illetve a hallgatónak jelentkeznie kell a háziorvosánál is. (Külföldi hallgatók esetén a kijelölt háziorvosnál). Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján szükséges azonnali intézkedések megtétele.

5.12. A karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

6. A rendezvények megtartására vonatkozó szabályok

6.1. Csoportos személyes jelenléttel járó rendezvény nem tartható. Konferenciát, workshopot, nyílt napot stb. csak online formában lehet megrendezni.

6.2. Az Egyetem szokásos hivatali működéséhez szükséges testületi üléseket lehetőség szerint online formában kell megtartani. Az egyetemi szintű vagy kari állandó, ideiglenes vagy eseti bizottság elnöke saját hatáskörben dönthet az adott bizottság személyes jelenlétet nem igénylő ülésének összehívásáról vagy elektronikus döntéshozatalának elrendeléséről. Ha a testületi ülés összehívására jogosult vezető különös indokból szükségesnek látja, az ülés személyes jelenléttel is megtartható, de a távolról történő online bekapcsolódás lehetőségét ilyenkor is biztosítani kell, és különös figyelmet kell fordítani az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására vonatkozó szabályok betartására, a használt eszközök és felületek fertőtlenítésére.

7. Sportlétesítmények és sporttevékenység

7.1. Az Egyetem tornatermeit, sportlétesítményeit hallgatók nem látogathatják. Az Egyetemen sportrendezvény nem szervezhető.

7.2. A hallgatók számára a tanterv szerint kötelező és a szabadidős sporttevékenység egyaránt csak szabadtéri, egyéni, kontaktussal nem járó sporttevékenységként folytatható.

7.3. Tünetmentes, de pozitív teszttel igazolt COVID-19 megbetegedés esetén legalább 2-4 hétig, tünetekkel járó igazolt COVID-19 megbetegedés esetén legalább 4-6 hétig javasolt a fizikai kímélet, a verseny és szabadidősport mellőzése. A sportba való visszatéréssel kapcsolatban az Országos Sportegészségügyi Intézet 2020. október 28-án kiadott állásfoglalása irányadó, különös tekintettel az abban említett egészségügyi vizsgálatokra, valamint a sportba való visszatérés során a fokozatosság elvének betartására.

7.4. Az Egyetem sportlétesítményeit külső személyek kizárólag akkor használhatják, ha a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolónak minősülnek. Ebbéli minőségüket belépéskor érvényes – „versenyezhet" pecséttel ellátott – versenyengedély kártyával kötelesek igazolni, melyet a portaszolgálatos ellenőriz. A bérlő vagy annak megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselője köteles továbbá alkalmanként, belépés előtt kitölteni a 4. sz. mellékletben meghatározott formanyomtatványt.

7.5. A sportfoglalkozásra használt terek (tornatermek, öltözők...) minden csoportot követően fertőtlenítésre és szellőztetésre kerülnek.

8. A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók, valamint a magyar állampolgársággal nem rendelkező, nem a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók (együtt: külföldi hallgatók) vonatkozásában irányadó speciális szabályok

8.1. A külföldi hallgatók vonatkozásában a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásrendet (3. sz. melléklet) kell megfelelően alkalmazni.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Rektor az egészségügyi válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok koordinálására Járványügyi Munkacsoportot hoz létre, amelynek legfontosabb feladatai:
a) a megelőzés, kockázatcsökkentés és a felkészülés egyetemi szintű koordinációja,
b) javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, illetve az intézkedési terv aktualizálására, módosítására,
c) az intézkedési tervben foglalt feladatok folyamatos ellátása, illetve ellátásának ellenőrzése,
d) az esetleges hatósági intézkedéseket megelőző szervezés és előkészítés,
e) a vezetői döntések végrehajtásának koordinálása,
f) külső hatósági döntések végrehajtásának koordinálása.
A Járványügyi Munkacsoport tagjai az Üzemeltetési Osztály vezetője, az Oktatási és Tanulmányi Osztály vezetője, az egyes karok dékánjai által delegált egy-egy fő.

9.2. A Rektor a digitális oktatás minél hatékonyabb megvalósítása érdekében Távoktatási Munkacsoportot hoz létre, amelynek legfontosabb feladatai:
a) javaslattétel a digitális (távolsági) oktatással kapcsolatos intézkedések megtételére,
b) a digitális (távolsági) oktatással kapcsolatos feladatok egyetemi szintű koordinációja,
c) javaslattétel a digitális (távolsági) oktatással kapcsolatos szabályozás elfogadására vagy annak módosítására.
A Távoktatási Munkacsoport vezetője az oktatási rektorhelyettes; tagjai: az Oktatási és Tanulmányi Osztály, az Informatikai Osztály, valamint az egyes karok által delegált egy-egy fő.

9.3. Amennyiben az egyetemi polgár azt észleli, hogy más egyetemi polgár a járványügyi biztonsági előírásokat nem tartja be, úgy ezzel kapcsolatos bejelentését írásban – a szabálysértő személy megjelölésével és a szabálysértés körülményeinek leírásával – teheti meg bármelyik portaszolgálatnál.

9.4. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírások megszegése hallgatók esetén fegyelmi eljárást, munkatársak esetén munkaügyi szankciót vonhat maga után.

10. Hatályba lépés

10.1. Jelen rektori utasítás – a 3.1.-3.4. pontokat kivéve – kihirdetése napján lép hatályba.

10.2. A 3.1-3.4. pontok azon a napon lépnek hatályba, amelyen a felsőoktatásért felelős miniszter az e pontokba foglalt szabályok alkalmazására adott engedélyét közölte. Az engedély közlésének tényéről és idejéről az Egyetem honlapján haladéktalanul tájékoztatást kell adni.

10.3. Jelen rektori utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre való belépés rendjéről, valamint a járványügyi védekezéssel összefüggő szabályokról szóló 11/2020. (VII. 9.) sz. rektori utasítás.

10.4. Jelen rektori utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez kiadott, s legutóbb 2020. november 6-án módosított intézkedési terve.

11. Mellékletek

1. sz. melléklet: Egészségügyi válsághelyzet megszervezéséhez kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató
2. sz. melléklet: Hallgatói kérdőív (pretriázsoláshoz)
3. sz. melléklet: A külföldi hallgatók vonatkozásában a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásrend
4. sz. melléklet: Nyilatkozat tornaterem versenyszerűen sportolók számára történő használatáról

Dr. Kuminetz Géza
rektor

A dokumentum teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt innen tölthető le.

x