Info-bionika mérnöki MSc

A képzés szeptemberi és keresztféléves kezdéssel is indul!

1. A mesterképzési szak megnevezése: info-bionika (Info-bionics)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles info- bionikus mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Info-bionics Expert
 • képzés nyelve: angol
 • választható szakirányok: bionikus interfészek, bio-nano mérőeszközök és képalkotók (Bionic Interfaces, Bio-nano Measuring and Imaging Instruments)

A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.

3. Képzési terület: informatika

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak: molekuláris bionika alapszak.
 • A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, vegyészmérnöki, biológia, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.
 •  A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzés sikeres elvégzéséhez legalább középfokú angol nyelvvizsga szükséges.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 26-45 kredit;
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14-30 kredit;
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit,
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

 • A képzési cél olyan info-bionikusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, elektronikai, információs technológiai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a bio-info-medicinális tudományterületeken önállóan kutatási, alkalmazási-fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is.
 • a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
  • az információtechnika matematikai alapjait; tér-időbeli jeleket és rendszereket; modell-hierarchiát a fizikai szinttől a különböző szintű funkcionális modellekig (molekula, eszköz, áramkör, hardver-rendszer, működtető program, funkció-modell) és a szerves anyag (molekulák, DNS, sejtek, neuronok) kémiai biológiáját és fizikáját (a „soft matter science alapjai, nanobiotechnológia);
  • az életet kísérő fizikai-kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközöket és képalkotó rendszereket (computer tomográf (CT), funkcionális mágneses rezonancia elven működő képalkotó rendszer (fMRI); atomerő mikroszkóp (AFM); pásztázó alagút-mikroszkóp (STM), speciális optikai mikroszkópok (NSOM, stb.));
  • a szoftvertechnológia alapjait; orvosi képdiagnosztikát és adatbányászatot;
  • szervezési és bioetikai ismereteket.
 • b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • bionikus interfészek témacsoporton:
   • - fiziológiai mérések módszertárának alkalmazására, különös tekintettel az idegrendszer és az elektronikai interfészek kapcsolatára,
   • - funkcionális neurobiológiai alapismeretek alapján legalább egy érzékszerv pontos neuromorf modelljének alkalmazására,
   • - legalább egy idegrendszerhez kapcsolódó protézis vagy interfész működési elvének és konkrét megvalósításának, valamint a megvalósíthatóság lehetőségeinek és korlátainak alkalmazására,
   • - diagnosztikai adatbázisok tervezésére és működtetésére, valamint az adatbázis-kezelés korszerű módszereinek alkalmazására,
   • - biológiai jelek és rendszerek számítógépes modellezésére és szimulációjára, azok elméleti és gyakorlati szempontjainak (biomorf és bioinspirált rendszerek) ismeretében kutatási-fejlesztési projektek szervezésére;
  • bio-nano mérőeszközök és képalkotók témacsoporton:
   • - a nano-biotechnológia elméleti alapjainak és mérési módszereinek gyakorlati alkalmazására,
   • - a molekuláris képalkotás alapjainak ismeretei alapján legalább egy konkrét eszköz alkalmazására (pl. fMRI),
   • - orvosbiológiai mérőeszközök és mérőrendszerek módszereinek ismeretei alapján legalább egy konkrét mérőrendszer képességeinek kihasználására,
   • - az orvosi képdiagnosztika módszereinek készségszintű alkalmazására,
   • - bioMEMS–ek és gyógyszeradagolók tervezésére,
   • - molekuláris dinamikai modellezésekre és szimulációkra,
   • - kutatási-fejlesztési projektek szervezésére.
 • c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
  • - kreativitás,
  • - önállóság,
  • - intuíció és módszeresség,
  • - logikus gondolkodás- és látásmód,
  • - jó problémamegoldó készség,
  • - elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
  • - jó kommunikációs és együttműködési készség,
  • - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására,
  • - hatékony konfliktuskezelés.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök 26-45 kredit,
 • természettudományi és matematikai alapismeretek: 20-30 kredit matematikai ismeretek, nano- és nanobiotechnológiai ismeretek, tér-időbeli modellezés és szimulációs ismeretek,
 • gazdasági és humán ismeretek: 6-15 kredit közgazdaságtani, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek stb.
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-30 kredit
 • funkcionális neurobiológiai ismeretek, neurális interfészek és protézisek ismerete, párhuzamos számítógép architektúrák ismerete, közgazdaságtani, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek.
 •  Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:
  • differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit
  • - bionikus interfészek szakirányon: ideghálózatok modellezése és szimulációja, digitális jelfeldolgozás, adatbázis-kezelés és adatbányászat, Bio-MEMS-ek és gyógyszeradagolók, bioinformatika, molekuladinamika, programozható optikai eszközök, elektronikus berendezések ismerete, gyógyszermolekula- tervezés;
  • - bio-nano mérőeszközök szakirányon: molekula modellezés és szimuláció, digitális jelfeldolgozás, orvosi képdiagnosztika, adatbázis-kezelés és adatbányászat, ideghálózatok modellezése és szimulációja, programozható optikai eszközök, bioinformatika, neuromorf érzékelés és mozgatás, gyógyszermolekula-tervezés.

9. Idegennyelvi követelmények:

 • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • természettudományi ismeretek (30 kredit): analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika; gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.; elektronikai és számítástechnikai ismeretek (20 kredit): elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika; biofizikai és idegtudományi ismeretek (15 kredit): biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • Pontszámítás:
  • Legalább jó rendű, 3 évnél nem régebbi alapképzésben szerzett oklevél esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.
  • Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot.
 • Felvételi vizsga
  • -A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel.
  • -A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet.
  • -Az eredményhirdetéskor közli a szerzett pontokat.
 • A felvételiző szabadon választhat két témakört az alábbiak közül:

Tájékoztatjuk, hogy a vizsga eredményére vonatkozó felvilágosítást telefonon nem áll módunkban adni.

Az Info-bionika mérnöki MSc szakról további információk itt.

x