Orvosi biotechnológia MSc

A képzés CSAK februárban (keresztfélévben) indul!

1. A mesterképzési szak megnevezése: orvosi biotechnológia (Medical biotechnology)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles orvosi biotechnológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medical biotechnologist
 • választható szakirányok: alkalmazott bioinformatika, molekuláris biotechnológia (Applied Bioinformatics, Molecular Biotechnology)

3. Képzési terület: informatika

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak: molekuláris bionika alapszak.
 • A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok: az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi egységes, osztatlan mesterképzési szakok; a biomérnöki, vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, valamint kémia alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű okleveles vegyész, biológus, biológiatanári, kémiatanári szakok.
 • A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzés sikeres elvégzéséhez legalább középfokú angol nyelvvizsga szükséges.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

 • A szak képzési célja orvosi biotechnológusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, informatikai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a biomedicinális tudományterületeken önállóan kutatási és alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 • A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
  • a biotechnológiai módszereket és a biomedicinális alkalmazásokat,
  • a biotechnológiai méréstechnikai módszereket,
  • a biológiai folyamatok molekuláris mechanizmusát és modellezését,
  • a biotechnológia alapvető etikai kérdéseit,
  • a biotechnológiához szükséges informatika kérdéseit,
  • a szellemi tulajdonjogot,
  • a vezetési menedzsment, a szervezés, a szervezet elméleti alapjait,
  • az együttműködéshez szükséges kommunikációt.
 • A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • alkalmazott bioinformatika témacsoporton:
   • a számítógépes biológia és kémia eszköz- és módszertárának alkalmazására, különös
   • tekintettel a genomikai, proteomikai, metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai alkalmazásokra,
   • adatbázisok tervezésére, létrehozására, módosítására, kezelésére és alkalmazására korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben, különösen orvosi biotechnológiai területeken,
   • biológiai rendszerek számítógépes modellezésére és szimulációjára (bioinspirált rendszerek);
  • molekuláris biotechnológia témacsoporton:
   • molekuláris interakciók leírására, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai ('systems biology') és genetikai ismeretek biotechnológiai kutatásban és fejlesztésben való alkalmazására,
   • molekuláris biotechnológiai és farmakogenomikai ismeretek révén korszerű metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai vizsgálómódszerek kifejlesztésére,
   • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás és –fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre,
   • molekuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztésére és alkalmazására,
   • molekuláris támadáspontok ismerete révén új terápiás módszerek, illetve hatóanyagok kifejlesztésére, különös tekintettel az onkológiai vonatkozásokra.
 • A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
  • kreativitás,
  • logikus gondolkodás- és látásmód,
  • jó kommunikációs és együttműködési készség,
  • csapatmunkára való alkalmasság,
  • hatékony konfliktuskezelés.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:25-45 kredit
  • természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
   • molekuláris biológiai ismeretek, biokémiai, kémiai biológiai ismeretek, élettani ismeretek, informatikai ismeretek;
  • gazdasági és humán ismeretek: 5–15 kredit
   • közgazdaságtani ismeretek, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek.
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:20-40 kredit
  • fehérjék, fehérjehálózatok ismerete, nukleinsavakkal kapcsolatos technikák, sejtbiológiai ismeretek, molekuláris patológiai ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:
  • differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
  • alkalmazott bioinformatika szakirányon: számítógépes biológiai és kémiai ismeretek, adatbázisok tervezése és alkalmazása, modellezés és szimuláció, szerkezeti bioinformatikai ismeretek, különösen bioinformatikai vonatkozásban, statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete, biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, szemészeti ismeretek, nagy teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete, növényi biotechnológiai ismeretek;
  • molekuláris biotechnológia szakirányon: molekuláris genetikai és genomikai ismeretek, molekuláris toxikológiai ismeretek, gyógyszerkutatás és –fejlesztés folyamatának ismerete, molekuláris diagnosztikai ismeretek, molekuláris támadáspontok ismerete, különösen molekuláris biológiai vonatkozásban statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete, biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, szemészeti ismeretek, nagy teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete, növényi biotechnológiai ismeretek.

9. Idegennyelvi követelmények:

 • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományi ismeretek: analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;
  • gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek ;
  • elektronikai és számítástechnikai ismeretek: elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika;
  • biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • A legalább 50 kreditnyi ismeretanyag a felsoroltak közül talán félrevezető lehet, hiszen nincs hivatalosan feltüntetve minimális kreditérték az egyes ismeretköröknél, ezáltal nem derül ki az általunk elvárt ismeretanyagok súlyozása. Emiatt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik mind a természettudományi, mind a biofizikai és idegtudományi ismeretkörökből legalább a Karunkon megtalálható Molekuláris bionika alapszaknak megfelelő jártassággal rendelkeznek, hiszen ezen alapszakra és ismeretanyagára építettük az Orvosi biotechnológia mesterszakot.
 • Pontszámítás:
  • Legalább jó rendű, 3 évnél nem régebbi Molekuláris bionika mérnöki BSc alapképzésben szerzett oklevél esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.
  • Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot.
 • Felvételi vizsga
  • A jelentkező tantárgyanként egy – egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel.
  • A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet.
  • Az eredményhirdetéskor közli a szerzett pontokat.
 • A felvételizőnek az alábbi két témakörben kell felvételi vizsgát tennie:

Tájékoztatjuk, hogy a vizsga eredményére vonatkozó felvilágosítást telefonon nem áll módunkban adni.

 

Az Orvos biotechnológia MSc szakról további információk itt.

x