Minőségi célkitűzések 2019

A 2019-es évre vonatkozóan a Kar szakjainak mintaterveinek áttekintését tűzzük ki célul.

A Karon folyó képzések természetéből fakadóan szükséges a mintatantervek reguláris, nagyobb mértékű áttekintése és felülvizsgálata. Ehhez a tantárgyak tematikáinak áttekintése, hallgatók által ritkán választott tárgyak átalakítása, valamint a képzések specializációinak és azok kínálatának felülvizsgálatára kerül sor. A folyamatba a szakfelelősök, tárgyfelelősök, valamint a Tanulmányi Dékánhelyettes kerül bevonásra.

Jelentés

A kitűzött cél teljesült, a szakok és a specializációk átgondolása, illetve átalakítása megtörtént. Az új mintatanterveket a KT elfogadta, az új specializációkat az OH felé bejelentettük, a FIR-ben 2019 őszétől ezek szerepelnek.

Frissítve: 2020.11.03.

x