Molekuláris bionika mérnöki BSc

 • Szakfelelős: Dr. Gáspári Zoltán egyetemi docens
 • A bionika a XXI. század egyik legfontosabb új tudományterülete. Az NBIC (nano-bio-info-cogno) rövidítéssel is jelölt ágazat annak felismeréséből született, hogy a nanotechnológia, információs technológia és biotechnológia együttes alkalmazásával az orvosbiológiai megközelítések, berendezések és terápiás eljárások újfajta minősége jöhet létre. A számítási eljárások fejlődése, a mesterséges intelligencián alapuló módszerek terjedése, a nanoméretű eszközök mérnökségét lehetővé tévő fizikai és biológiai eljárások tökéletesedése és összefonódása a szemünk előtt zajlik. Ez alapjaiban változtatja meg már a jelen, de még inkább az elkövetkező évtizedek emberének egészséghez, életminőséghez és az élő környezethez való viszonyulását. A PPKE ITK bionikai képzéseinek küldetése a hallgatók felkészítése arra, hogy produktívan járulhassanak hozzá a jövő bionikai jellegű fejlesztéseihez és azok alkalmazásaihoz.
 • A PPKE ITK-n megvalósított bionikai képzések és kutatások az alábbi négy terület közötti együttműködésen alapulnak:
  • biológia, kiemelten a molekuláris biológia, az idegtudomány és azok orvosi vonatkozásai,
  • fizika, ezen belül klasszikus, molekula- és kvantumfizika, valamint biofizika,
  • kémia, különös tekintettel a biológiai és mesterséges önszerveződő rendszerekre,
  • valamint az elektronika és az információs technológia egyes területei
 • A bionikai kutatások és mérnöki feljesztések során megjelenő néhány tipikus platform és alkalmazás:
  • Hordozható diagnosztikai eszközök, lab-on-a-chip technológiák
  • Agy-számítógép interfészek
  • Intelligens protézisek és egyéb életminőség-javító eszközök
  • Orvosi képalkotó technikák, képfeldolgozás és -kiértékelés
  • Szuperrezolúciós mikroszkópia
  • Bioinformatika, genomi adatbányászat
  • Rendszerbiológiai modellezés
  • Molekuláris diagnosztika és személyre szabott terápiák
  • Biotechnológia és géntechnológia
 • Az alapképzést elvégző hallgatókat hívjuk és várjuk a két ráépülő mesterkézési szakunk, az Info-bionika és az Orvosi biotechnológia MSc egyikére.
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (BSc)
  • szakképzettség: molekuláris bionikus mérnök
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
 • Az alapképzési szak képzési célja:
  • A képzés célja molekuláris bionikus mérnökök képzése, akik szelektív biológiai, molekuláris fizikai-kémiai, elektronikai és számítástechnikai, valamint orvosi alapismereteket és kísérleti metodikákat elsajátítva, ezeket a gyakorlati és elméleti munkában integrálni képesek. Ismereteiket alkalmazni tudják a gyógyszeripar, orvosi biotechnológiai és orvosi- és bioelektronikai ipar, nanotechnológiai ipar, bio-protézis ipar, bio-képalkotó berendezés ipar és rokon iparágak területén és más kapcsolódó területeken (környezet- és közegészség-védelem, ipari és természeti katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, személyre szóló orvosi és gyógyszer-technológiák stb.). Képesek lesznek nagyértékű berendezések készségszintű működtetésére az egészségügyi és ipari alkalmazásokban, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
 • Törzsanyag(a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
  • természettudományos alapismeretek: matematikai alapismeretek, fiziko-kémiai alapismeretek, kémiai alapismeretek, biológiai alapismeretek;
  • gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtani alapismeretek, vállalat-gazdaságtani és menedzsment ismeretek, tudománytörténeti és jogi ismeretek, iparjog-védelemi, filozófiai és egyéb humán ismeretek;
  • szakmai törzsanyag: elektronikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek, biofizikai ismeretek, molekuláris biológiai ismeretek, idegtudományi ismeretek, az információ-technológia fizikája, genetikai ismeretek, bioinformatikai ismeretek az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.
 • Idegennyelvi követelmények:
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Frisstíve: 2020.01.24.

x