Doktoravatás és habilitációk átadása 2019. október 17.

Doktorrá avatással és habilitációs oklevelek átadásával kezdődött a Pázmány Nap központi ünnepségsorozata október 16-án.

Az alábbiakban az idei Pázmány Nap eseményeiről számolunk be Karunk vonatkozásában. A teljes beszámoló az Egyetem központi honlapján érhető el.

Bevezető beszédében Kuminetz Géza rektor atya Kornis Gyula filozófus, egyetemi tanár szavaival arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen is az ideális tudós személyisége?

„A vérbeli tudós elme egyesíteni tudja magában a szemléletes gondolkodásnak és a fantáziának a mélységekbe ragadó intuitív erejét, az elvont gondolkodásnak az absztrakció szárnyán magasba törő lendületét, s a nagy, átfogó egészben való gondolkodás képességét. Az ilyen elme éles, azaz gyorsan megpillantja a különbségeket, és mély is, mert rögtön meglátja az egymástól elütő dolgok közti sorshasonlóságot. Ez az elme mindent elemeire tud bontani, és mégis egészben lát. Bár gyorsan és biztosan idézi fel tapasztalatait, nem bénítja önállóságát az emlékezet öröksége, mivel a meglevővel szemben teremtő szelleme addig ismeretlen viszonyokat pillant meg, és így újat alkot.
Az ideális elme értelmi ingerelhetőségi küszöbe alacsony, vagyis önként és gyorsan gondolkodik tovább, de emellett a tárgyat sok oldalról meg is forgatja, vagyis alapos és tartós gondolkodó. A gondolatok szívós logikával való rögzítésében és sokoldalú csiszolásában statikus, de az új összefüggések hirtelen meglátásában, a kutatás előretörő lendületében dinamikus.
A külső tényeket híven tiszteli és becsüli, mint az extrovertált karakter, de belülről kialakított eszméi szerint rendezi és rendszerezi azokat, mint teszi azt az introvertált személyiség.
A romantikus gondolkodó szangvinikus vérmérsékletével gyorsan alkot, belátásait szuggesztív erővel terjeszti, de egyúttal a klasszikus kutató flegmatikus hidegségével mindent aprólékosan megvizsgál és tárgyilagosan bírál. A következményeket végül alaposan végiggondolja, állításait szigorúan bizonyítja."

Rektor atya arra hívta fel az avatandó doktorok figyelmét, hogy az igazság kutatásának és oktatásának szolgálata tegye alázatossá, önzetlenné őket, ebbéli munkálkodásuk járuljon hozzá személyiségük valódi kibontakoztatásához, „mert a tudományos műnél egy értékesebbet ismer a mi mesterünk és Egyházunk: a tudós tisztává lett szívét, az isteni és az emberi erények hősies gyakorlóját, aki nemcsak a tudományok, hanem az emberi szív, saját szíve várának meghódításában is nemes harcosnak bizonyul".

Ezt követően az egyes karok vezetői szóltak a jelöltekhez. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja, Iván Kristóf idézte a tanévnyitón elsőéveseknek mondottakat: „A mi tudományterületünk igen gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy nagy a verseny."A PhD elnyerése a kiemelkedő tudományos teljesítmény ünneplése. „Magyar egyetemként világviszonylatban is komoly eredményeket tudunk elérni. Végzett doktoranduszaink a legkiválóbb helyeken folytathatják pályájukat, akár külföldön, akár idehaza. S örömmel gondolok arra, hogy akik külföldi laboratóriumokba, kutatóintézetekbe kerülnek, előbb-utóbb vissza fognak térni, s a világ más tájain öregbítik az egyetem hírnevét."

Az Információs Technológiai és Bionikai Karon sikeresen fokozatot szerzett hallgatók névsora: Sikeres 2019. évi fokozatszerzőink névsora: Juhász János, Leelőssyné Tótth Eszter, Németh Máté, Stubendek Attila, Tisza Dávid, Yang Zijian Győző.

Sikeresen habilitáltak 2019-ben az alábbi oktatóink: dr. Cserey György, dr. Földessy Péter, dr. Kovács Mihály.

Szeretettel gratulálunk mindenkinek!

forrás: PPKE Rektori Hivatal

x