Felhívás 2017. október 27.

Felhívás a Nemzeti Bionika Programhoz kutatási projektekkel/témajavaslatokkal történő csatlakozásra a Nemzeti Bionika Programot megvalósító konzorcium (PPKE, SE, BIK Kft.) kutatói számára

1. A Felhívás általános célja
Bionikai témájú kutatási projektekhez kapcsolódó, elsősorban alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységekre vonatkozó finanszírozási igények befogadása.

2. A Felhívás pénzügyi forrása
Az NKFIA alapból a Magyar Kormány 1336/2017. (VI.9.) Korm. határozata értelmében, a Nemzeti Bionika Program megvalósításához a konzorcium részére biztosított egyedi támogatás.

3. A Felhívás teljes keretösszege 2018-2020 évekre
PPKE részéről: 606 MFt
SE részéről: 606 MFt

4. Egy benyújtott Projekt javaslatban igényelhető támogatás összege
Az igényelt támogatás összege 50 – 150 MFt között lehet kutatási projektenként. A támogatás mértéke: 100%.

5. Projekt javaslatot nyújthat be
a) Az SE-n vagy a PPKE-n bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonnyal foglalkoztatott PhD fokozattal rendelkező magánszemély kutató, aki támogatás esetén az SE-n határozatlan vagy határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a PPKE-n határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződést köt. A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynak vagy munkaszerződésnek legalább 2020. április 30-ig kell szólnia.
b) Egy kutató a jelen felhívásra csak egy projektjavaslatot nyújthat be!

6. Támogatható tevékenységek
a) az egyetemen folyó tudományos, valamint kutatás-fejlesztési (azaz alap-, alkalmazott kutatási, kísérleti fejlesztési) tevékenység;
b) kutatási eredményként létrejött, új vagy javított termékek, eljárások, szolgáltatások, továbbá ezek prototípusainak és kísérleti modelljeinek (proof of concept) kidolgozása, kiállítása (demonstráció);
c) az egyetem számára kiemelt jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúra (eszköz és immateriális javak) beszerzése;
d) a kutatásokhoz szükséges fogyóeszközök, anyagok, vegyszerek, állatok beszerzése;

Az a) tevékenység önállóan is támogatható, a b), c) és d) tevékenységek önállóan nem támogathatóak, csak az a) tevékenységhez kapcsolódóan!

A Projekt javaslatok elbírálásánál előnyt jelent:
a) olyan projektek benyújtása, amelyek eredményei a piacon hasznosítható új vagy javított termékek, eljárások, szolgáltatások.
b) olyan projektek benyújtása, amely a két egyetemen közösen működő kutatócsoportban valósul meg.

7. A Projekt javaslatok benyújtásának időtartama
2017. október 16. 00.00 óra és 2017. november 05. 24.00 óra között.

8. A Projekt javaslatok benyújtása
A Projekt javaslatot elektronikusan kell benyújtani a PPKE (mint konzorciumvezető) által kezelt, email-címre:
temajavaslat@nbp.ppke.hu

A Projekt javaslat 2 db kinyomtatott, aláírt példányát
- a Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóságához (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület tetőtér), vagy
- a PPKE ITK dékáni hivatalához (1083 Budapest, Práter utca 50/a.)
kell benyújtani az adott kutatócsoport illetősége szerint.
A közös projekteket a két hivatal bármelyikéhez be lehet nyújtani.

A Projekt javaslatnak tartalmaznia kell:
a) Adatlapot (Felhívás melléklete szerinti formanyomtatvány)
b) Munkatervet (Felhívás melléklete szerinti formanyomtatvány)
c) Költségvetést (Felhívás melléklete szerinti formanyomtatvány)
d) Eszközlistát (Felhívás melléklete szerinti formanyomtatvány)
e) Árajánlatok az eszközlistában szereplő költségek alátámasztására

A Projekt javaslatok hiánypótlása NEM lehetséges.

9. A Projekt javaslatok elbírálásának és döntések meghozatalának időtartama
2017. november 06. és 2017. november 30. között

10. A Projekt javaslatok megvalósításának időszaka
A projektek kezdőidőpontja nem lehet korábbi, mint 2018. január 01 és legkésőbb 2020. április 30-ig be kell fejeződniük.

11. Döntéshozatal
A Projekt javaslatok támogatásáról a Nemzeti Bionika Program Tudományos Irányító Testülete (a PPKE és az SE által delegált 4-4 tag, valamint 4 fő külső szakértő) dönt.

12. Tájékoztatás a döntésről
A PPKE projektmenedzsment 3 munkanapon belül e-mail-ben tájékoztatja a projektgazdákat a Tudományos Irányító Testület által hozott döntésről.

13. A támogatás felhasználása
Az elnyert támogatás csak a Felhívásban foglalt feladatok megvalósítására nyújt fedezetet. A támogatás felhasználása során alkalmazni kell a jelen felhívás mellékletét képező „Elszámolható és nem elszámolható költségek" c. szabályzatot.

14. Beszámolás a támogatás felhasználásáról
Az elnyert támogatás felhasználásáról, valamint a Felhívásban foglalt célok, feladatok teljesítéséről a projektgazda szakmai és pénzügyi beszámolót készít és ad be a – temajavaslat@nbp.ppke.hu email-címen keresztül – a Nemzeti Bionika Program Tudományos Irányító Testülete számára a projekt befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. május 31-ig.
Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló nem érkezik be 2020. május 31-ig, vagy tartalma nem megfelelő, abban az esetben a PPKE projektmenedzsment határidő kitűzésével ennek pótlására, kiegészítésére szólítja fel a projektgazdát.
Ha a megadott határidőre a pótlás, a kiegészítés nem érkezik be, vagy annak tartalma nem megfelelő, így a támogatott Projekt javaslat megfelelő megvalósulása nem állapítható meg, akkor a Nemzeti Bionika Programot megvalósító konzorcium a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésére kötelezi a Projekt javaslat benyújtóját.

Budapest, 2017. október 10.

A Nemzeti Bionika Programot megvalósító konzorcium nevében:

Dr. Ulbert István s.k.
szakmai projektvezető
Nemzeti Bionika Program

x