Prószéky Gábor

Prószéky Gábor, MTA doktora egyetemi tanár

Cím1083 Budapest, Práter u. 50/A.

Szobaszám308/314

Telefonszám+36-1-886-4713

E-mail címproszeky.gabor@itk.ppke.hu

Skypeproszeky

LinkedInproszeky

Rövid önéletrajz

- programozó matematikus diploma (ELTE TTK, 1979)
- programtervező matematikus diploma (ELTE TTK, 1981)
- általános és alkalmazott nyelvész diploma (ELTE BTK, 1982)
- igazgató (MorphoLogic, 1991- 2017)
- PhD (MTA, 1995)
- MTA doktora (MTA, 2004)
- habilitált egyetemi tanár (PPKE ITK, 2006)
- kutatási és innovációs dékánhelyettes (PPKE ITK, 2006-2016 )
- igazgató (MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, 2012- 2017)
- igazgató (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017-)

Fogadóórák

szerda 13-14 óra

Prószéky Gábor az ELTE Természettudományi Karának Programozó matematikus szakán szerezte első diplomáját (BSc), majd az 1979-ben befejezett szak folytatásaként 1981-ben Programtervező matematikus (MSc), valamint 1982-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának Általános és alkalmazott nyelvész szakán (MA) is diplomázott. 1987-ben részt vett az amerikai Stanford University számítógépes nyelvészeti témákkal foglalkozó nyári egyetemén, majd 1988-ban tudományos ösztöndíjjal hosszabb időt töltött a Helsinki Egyetem Számítógépes nyelvészeti tanszékén és a finn SITRA alapítvány számítógépes nyelvészeti kutatócsoportjánál. 1994-ben szerezte meg a Nyelvtudomány kandidátusa (PhD), majd 2005-ben az MTA doktora címet.
Prószéky saját vállalkozásának megalapítása előtt több ismert kutatóintézetben végzett tudományos munkát. Az 1980-as évek elejétől az MTA Nyelvtudományi Intézetének Strukturális és Alkalmazott Nyelvészeti Osztálya magyar mondattani kutatásainak aktív közreműködője, emellett a kezdetektől, 1983-tól hosszú időn keresztül az MTA NYTI Lexikográfiai Osztályán készülő Akadémiai Nagyszótár projektumnak számítástechnikai szakértője. 1981-től öt évig az MTA Zenetudományi Intézetében volt tudományos ösztöndíjas, majd munkatárs, ahol a számítógépes nyelvészeti módszerek akkoriban különösen újnak tűnő, zeneelméleti tárgyú alkalmazásaival foglalkozott. 1986-ban alapító tagja lett az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Számítástechnikai Osztályának, ahol tudományos főmunkatársként, majd főtanácsosként éveken át részt vett a könyvtár számítógépes nyelvészeti megoldásokra is építő dokumentációs rendszerének kidolgozásában és megvalósításában. Már egyetemi éveitől kezdve számos kutatóhelyen – többek közt az SZKI-ban, a KSH ÁSZSZ-ben, az MTA SZTAKI-ban és a SZÁMALK-ban – működött közre az ott folyó, számítógépes nyelvészeti alkalmazásokat érintő kutatásokban. Az 1980-as évek végén számítógépes nyelvészeti szakértőként több európai közösségbeli kutatócsoport munkájában is közreműködött.
Számos előadást tartott különféle nemzetközi fórumokon, meghívott előadóként pedig számos egye-temen (elsősorban Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Szlovéniában és Spanyolországban). Az Európa Tanács és az Európai Közösség számítógépes nyelvfeldolgozással kapcsolatos fórumainak és munkaértekezleteinek gyakori meghívottja szakértőként, illetve meghívott előadóként. 2007–2008-ban tagja volt az Európai Közösség Business Forum on Multilingualism bizottságának. A szintén a közösség közreműködésével 2009-ben alapított Fostering Language Resources Network magyarországi összekötője, 2010-től pedig az uniós terveknek megfelelő fejlesztési jövőkép kidolgozásával foglalkozó META-NET „Vision Group"-jának meghívott szakértőjeként vesz részt az EU nyelvtechnológiai fejlesztéseire ajánlatot tevő bizottság munkájában. Prószéky 2010-ben bekapcsolta a PPKE Információs Technológiai Karát a NetWordS nemzetközi kutatóhálózatba, mely összekapcsolja és koordinálja az eu-rópai nyelvtechnológiai, pszicholingvisztikai és elméleti nyelvészeti kutatóközpontok munkáját. Az általa alapított és 2012-től a PPKE ITK-n működő MTA-PPKE Magyar Nyelvtechológiai Kutatócsoport keretében számítógépes pszicholingvisztikai kutatásokat végez. Prószéky Gábor 2017. áprilisától az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója.
Prószéky Gábornak jelentős szerepe van abban, hogy nemzetközi számítógépes nyelvészeti szervezetek (ICCL, ACL, ELSnet, EAMT) hazánkban rendezték több ízben is nagy jelentőségű nemzetközi konferenciáikat. Aktív részt vállalt az 1988-as budapesti COLING, majd a szintén Budapesten 1996-ban meg-rendezett ELSnet Summer School, a 1999-es budapesti EUROSPEECH, a 2003-as budapesti EACL, valamint a 2005-ben szintén Budapesten rendezett EAMT nemzetközi számítógépes nyelvészeti konferenciák Magyarországra hozásában, szervezésében és lebonyolításában. Szervezőbizottsági tagja és vállalkozásán keresztül szponzora is volt az 1998-as montreali COLING és a 2001-es bulgáriai RANLP konferenciáknak. A 2006-os trentói EACL konferencia egyik fő szervezője. Emellett számtalan nemzetközi nyelvtechnológiai konferencia programbizottságában vállalt tagságot.
Prószéky egyetemi oktatói tevékenysége munkásságát végigkíséri. 1981 óta több hazai egyetemen (ELTE, BME PTE), majd 2000 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újonnan alakult Információs Technológiai Karán oktat, 2005-től habilitált egyetemi tanárként. 2006-tól 2016-ig a Kar kutatási, majd innovációs dékánhelyettese.
Mintegy 150 tudományos publikációja közül kiemelendő a Számítógépes nyelvészet című, több száz oldalas átfogó mű, mely a természetes nyelvek számítógéppel való kezelhetőségének és feldolgozásának vizsgálatával foglalkozik. 1999-ben jelent meg második, a hazai nyelvtechnológiai kutatások és alkalmazá-sok ezredfordulós helyzetét összefoglaló műve, a kutatótársával közösen írt Számítógéppel emberi nyel-ven. 2005-ben publikálta harmadik könyvét, A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai címmel.
Prószéky Gábor hosszú időn át vezetőségi tagja a European Language Resources Associationnek, a STEVIN Dutch-Flemish Research Program nemzetközi bírálóbizottságának, valamint az Association for Computational Linguisticsnek, az European Association of Machine Translationnek, az MTA Informatikai Bizottságának, az MTA Nyelvtudományi Bizottságának, az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának és az MTA Szótári Munkabizottságának. Ez utóbbinak 2005-től 2013-ig elnöke, majd 2015-től az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke. Tanácsadótestületi, illetve szerkesztőbizottsági tagja az Across Languages and Cultures, a Magyar Terminológia, a Magyar Orvosi Nyelv, a Lexikográfiai füzetek és a Fordítástudomány című tudományos folyóiratoknak. Az OTKA különböző szakzsűrijeinek, 2010-től az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának is tagja, majd 2014-től az OTKA, ileltve ma már NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kolléágimának elnöke. 2010-tól és 2016-ig az MTA I. Osztálya nem-akadémikus képviselője. 2009-től tagja a BGF/BGE Tanácsadó Testületének, A 2000-es évek elejétől tagja, majd 2010-től elnöke az MTA Nyelvtudományi Intézet Külső Tanácsadó Testületének. 1999-2000-ben az Informatikai Vállalkozások Szövetségének alelnöke és a Kis- és Középvállalkozások Osztályának elnöke. 2010-től 2013-ig a "Magyarok a piacon" klub néven megalakult egyesület elnökségi tagja. 2013-tól a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok egyesületének elnöke, továbbá a Magyar Terminológia Tanács, valamint 2013 és 2016 között a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnöke.
Prószéky egyik létrehozója, valamint kezdettől fogva igazgatója a MorphoLogic kutató-fejlesztő vállalko-zásnak, mely az első kizárólag számítógépes nyelvészettel foglalkozó intézmény hazánkban. Az 1991-es cégalapítás utáni években a nyelvfeldolgozásban jártas hazai kutatók legtöbbje csatlakozott a céghez, azóta is mely tudományos és gazdasági szempontból is fontos szerepet játszik a hazai tudományos közéletben. A MorphoLogic nyelvi technológiáját használja a Microsoft, az IBM, a Xerox, az Adobe és sok més neves nemzetközi és hazai intézmény. Prószéky vezetésével az általa alapított vállalkozás önerőből, valamint államilag részlegesen támogatott kutatási pályázatokon mintegy harminc K+F munkában vett részt, részben a vállalkozás, részben a teljes konzorcium vezetőjeként.
Prószéky kutatói, kutatásszervezői, oktatói és vezetői tevékenységéért több szakmai díjat és kitüntetést kapott. Az általa vezetett MorphoLogic cég több hazai elismerés mellett 1999-ben megkapta az Európai Unió információtechnológiai díját, az IST Prize-t. Tudományos munkásságáért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1995-ben Kalmár László-díjat adományozott neki. 1997-ben a Worldcom Group finalistája a World Young Business Achiever díj átadásán a kanadai St. Johnsban. A Magyar Köztársaság elnöke tevékenységéért 2000-ben Széchenyi-díjjal tüntette ki. 2002-ben az Informatikai Vállalkozások Szövetsége az „Év informatikai menedzserének" választotta. 2004-ben megkapta „A magyar informatikáért" kitüntetést, 2005-ben az alkalmazott nyelvészek Brassai Sámuel-díját, 2009-ben a Vezető Informatikusok Szövetségétől „Az év informatikai oktatója" különdíját, majd 2010-ben Gábor Dénes-díjat, 2013-ban Pázmány-plakettet kapott.

  • pdf

    A nyelvtechnológia alapjai

    • Mérnök informatikus BSc
  • pdf

    A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai

    • Mérnök informatikus MSc

Kutatási témái:
az emberi nyelvfeldolgozás számítógépes szimulációja, szövegmegértést támogató intelligens szoftvereszközök, szövegelemző eljárások kidolgozása (elsősorban a magyar nyelvre).

 

Témavezetés - végzett PhD-hallgatói:

Kis Balázs PhD (2009)
Miháltz Márton PhD (2010)
Sass Bálint PhD (2011)
Lázár A. Péter PhD (2011)
Varga Ágnes PhD (2011)
Seidl-Péch Olívia PhD (2012)
Pataki Máté PhD (2013)
Lengyel István PhD (2014)
Orosz György PhD (2015)
Laki László János PhD (2015)
Siklósi Borbála PhD (2015)
Novák Attila PhD (2015)
Endrédy István PhD (2016)


Témavezetés - jelenlegi doktorjelöltjei:
Indig Balázs PhD (2017)
Yang Zijian Győző PhD (2017)
Zolczer Péter PhD (2017)

Témavezetés - jelenlegi PhD-hallgatói:
Ligeti Nagy Noémi PhD (2018)
Vadász Némi (2018)
Erdei Tamás (2018)
Kalivoda Ágnes (2020)
Dömötör Andrea (2020)

Prószéky Gábor meghívott előadásai (válogatás 2010-től)

 

2010.03.18. A nyelvtechnológia távlatai. NIH-Fórum, Budapest.

2010.04.17. Az internet hatása a nyelvi-nyelvészeti kutatásokra. Misztótfalusi Kis Miklós Konferencia, Kolozsvár, Románia.

2010.04.27. Az internet hatása a nyelvi-nyelvészeti kutatásokra. ELTE Francia Tanszék, Budapest.

2010.09.30. Some Thoughts on the Future of Machine Translation. TM-Europe2010. Krakkó, Lengyelország.

2010.10.11. Gépi fordítás, számítógépes nyelvészet, természetesnyelv-feldolgozás,
nyelvmérnökség, nyelvtechnológia. BME, Budapest.

2010.11.08. A számítógép segítségével tetten ért nyelvészet. ELTE BTK, Budapest.

2010.11.13. Questions of Terminology and Quality in Machine and Machine-Assisted Translation. Terminology 2010: Quality Matters, Budapest

2010.11.17. A humán nyelvtechnológiák új lehetőségei. A jövő információs és kommunikációs technológiái, MTA, Budapest.

2011.03.16. Our Multilingual World with (Intelligent) Dictionaries and (Automatic) Translation. Multilingualism in Europe, Brüsszel, Belgium

2011.03.24. Az internet hatása a nyelvészeti, a fordítási és a nyelvvel kapcsolatos minden tevékenységre. FTK Konferencia, ELTE, Budapest.

2011.04.07. Mindenki maga készít szótárat? (Átmeneti állapotok a szótárak világában) FTK Konferencia, ELTE, Budapest.

2011.04.14. Problems and solutions in computational morphology applications
of highly inflectional languages. CLARA Workshop, Budapest.

2011.05.04 The (Hopefully Near) Future of Language Technologies. Future Emerging Technologies, Budapest

2010.06.06. Információ – vagy csak adat? Horváth Tibor Emlékkonferencia, OPKM, Budapest.

2011.05.11. A kiterjesztett számítógépes nyelvészet. A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig sorozat, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest

2011.06.13. Experiences and perspectives in multilingual and multimodal technologies. MULTISAUND 2nd SSC, Bursa, Törökország.

2011.06.29. Industrials' Experience and Needs on LRs. PANACEA Workshop, Budapest.

2011.07.01. Merrefelé, nyelvtechnológia? IQSYS-konferencia, Tiszafüred

2011.09.16. Endangered Uralic Languages And Language Technologies. Language Technologies for Digital Humanities and Cultural Heritage, Hissar, Bulgária

2011.10.11. Intelligens szoftverek és alkalmazások: nyelvtechnológia (A megoldáshoz vezető utak: szabályok és/vagy statisztikák?). Internet Hungary, Siófok.

2011.11.08. A nyelvtechnológia hatása napjaink lexikográfiájára. MTA, Budapest.

2011.12.14. A nyelvtechnológia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

2012.04.20. Gépi fordítás, nyelvtechnológia, nyelvelméletek. ELTE Eötvös Kollégium, Budapest.

2012.05.04. Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free-Phrase-Order Language. LT in Multilingual Europe (20 Years On), University of Hamburg.

2012.09.06. A számítógépes szövegelemzés „humora". Plenáris előadás. III. Interdiszciplináris Humorkonferencia, Budapest.

2011.09.13. Nyelvtechnológia, 21. század, magyar nyelv. Érdekes Nyelvészet előadássorozat, SZTE, Szeged.

2012.10.08. Magyar nyelvű betegdokumentáció számítógépes feldolgozásának lehetőségei (Orvosi nyelvtechnológiai kutatások). Budai Irgalmasrendi Kórház előadásai, Budapest.

2012.10.09. Mi igaz a gépi fordításról, és mi nem? ELTE Eötvös Kollégium, Budapest.

2012.10.18. MoBiMouse, az intelligens elektronikus szótári rendszer. Innovációs Szövetség, Budapest.

2012.10.24. How "Truly Electronic Dictionaries" of the 21th Century Should Look Like? EFNIL, Budapest.

2012.11.13. Az uráli nyelvek és a nyelvtechnológia. UraloNet Konferencia, Budapest.

2012.11.15. Digitális szótárak, gépi fordítás. (A magyar nyelv jövője a digitális korszakban). A Magyar Nyelv Napja, MTA, Budapest.

2012.11.15. A nyelvtechnológia története és alkalmazásai. BME, Budapest.

2012.12.03. A Computational Morphological System for Agglutinative Languages (& Some Connections with Psycholinguistics). NetWordS Workshop, Toulouse, Franciaország.

2013.01.18. Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban. A magyar nyelv helyzete a digitális korban. MTA, Budapest

2013.03.27. Kutatások egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozás irányában. MANYE, Budapest

2013.04.18. Helyzetek és tendenciák a gépi és a géppel támogatott fordításban XV. Fordítástudományi Konferencia, Budapest.

2013.05.24. A magyar nyelv a nyelvtechnológia világában. Plenáris előadás, XVI. ETDK, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2013.06.19. Szavak, szófajok, szócsoportok, szótárak − a nyelvtechnológia szemszögéből. Modern Filológiai Társaság, Budapest.

2013.04.18. Hol tart a gépi és a géppel támogatott fordítás? XV. Fordítástudományi Konferencia, Budapest

2013.06.26. The 22-year-old MorphoLogic and the just born MorphoMouse. LT-Innovate, Brüsszel, Belgium

2013.09.16. Nyelv és informatika. ELTE Bolyai Kollégium, Budapest.

2014.02.21. A magyar nyelv a nyelvtechnológia világában. Eötvös József Főiskola, Baja
.
2014.04.24. Az emberi nyelvfeldolgozás egy lehetséges számítógépes modellje felé. XXIV. MANYE-kongresszus, Kolozsvár, Románia.

2014.10.10. Adatok és információ -- tegnap és ma. „Polgári nevelés – Digitális oktatás" Konferencia, Budapest.

32014.10.17. Electronic Learners' Dictionaries As Comprehension Assistants. 8. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Szeged.

2014.11.06. Nyelvtechnológia a gyakorlati életben (egy kis elméleti háttérrel). ELTE Informatikai Kar, Budapest

2014.11.06. Gutenbergtől a Google Booksig -- Hány fokos a digitális fordulat a könyvek világában? A könyv története és a digitális fordulat, MTA, Budapest.

2014.11.15. ... akkor most kinek a nyelvrokona a magyar? XX. Országos Szkeptikus Konferencia, Székesfehérvár

2014.11.28. Almost Fifty Years After the (First?) ALPAC Report. Translating and the Computer, London, Egyesült Királyság

2015.02.12. Computational Parsing Using Psycholinguistic Principles. Conference on Multimodal Communication: Resources And Application DE, Debrecen

2015.02.26. Nyelvtechnológia (elmélet, alkalmazás, üzlet). PhD-konferencia, ELTE BTK Budapest.

2015.03.31. A nyelvtechnológia növekvő szerepe az alkalmazott nyelvészetben. Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. Századi Távlatok, 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus plenáris előadás, Budapest.

2015.04.20. Gondolatok a gépi fordítás helyzetéről – közel 50 évvel a kritikus ALPAC-jelentés megjelenése után. FTK-konferencia, ELTE BTK, Budapest.

2015.05.29. A nyelvtechnológia növekvő szerepe az alkalmazott nyelvészetben. BGF GKZ, Zalaegerszeg.

2015.06.19. Számítógép, nyelvtechnológia, intelligens szótárak. Konferencia a lengyel-magyar nagyszótár megvalósításáról. Lengyel Intézet, Budapest

2015.06.24. Processing Ophtalmology Notes. Information Technology and Bionics. Symposium in Memory of Tamás Roska, PPKE ITK, Budapest

2015.09.03. A helyesírásról általában – és a mienkről konkrétan. MTA, Budapest

2015.10.08. Statisztika és nyelvtechnológia. KSH, Budapest

2015.10.20. A helynevek és a digitális kultúra. Helynevek a Kárpát-medencében. MTA, Budapest

2015.11.06.A szoftverhatalmak befolyása írásbeli szokásainkra. A hatalom jelei, képei és terei. SZTE, Szeged

2015.11.13. Nyelv, nyelvhasználat és a Magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. A Magyar Tudomány Ünnepe, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász, Ukrajna.

2015.11.18. Megoldhatók-e a statisztika segítségével a gépi fordítás és általában a nyelvfeldolgozás problémái? Nyelvészeti Műhely Sorozat, SZTE, Szeged

2015.11.20. Nyelv, nyelvhasználat és a Magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Nagy József Helyesírási Verseny, Eger

2015.11.23. Nyelv(ek) és a nyelvtechnológia Magyarországon. CEF.AT Program, ELRC Training Workshop, Európa Pont, Budapest.

2015.11.24. Gondolatok az informatika térhódításáról a humán tudományokban. Számítógép az irodalomtudományban, MTA, Budapest.

2015.12.02. Rokon vonások a modern nyelvészeti és a genetikai kutatásokban. Genomikai Hálózat előadássorozat, Semmelweis Egyetem, Budapest.

2016.04.21. Számítógépes pszicholingvisztika: pszichológiai elvek, nyelvészeti megfigyelések, informatikai megvalósítás. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója, ELTE, Budapest

2017.01.22. Az informatikai eszközök hatása a magyar nyelvre és a magyar szaknyelvekre. „Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében" konferencia. PPKE ITK, Budapest

 

 

Néhány előadás a közeljövőből:

 

2017.03.23. Az emberi nyelvmegértés számítógépes pszicholingvisztikai modellje felé. Fiatalok Fóruma, Amerikai úti Idegsebészet, Budapest.

2017.05.18. Saussure és Wittgenstein a nyelvtechnológiában (Új eredmények és komoly remények a számítógépes nyelvészetben). ELTE FTK, Budapest

2017.06.19. A Functional Computational Approach to Human Text Comprehension. Hamburg University, Hamburg, Németország.

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x