Orvosi biotechnológia MSc

A szak megnevezése magyarul és angolul:

Orvosi biotechnológia, Medical biotechnology

A képzés először 2012. februárjában indult.

A képzés célja:

Orvosi biotechnológusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, informatikai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a biomedicinális tudományterületeken önállóan kutatási és alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése magyarul és angolul (ha szükséges, a témacsoportok megjelölésével):

 • Okleveles orvosi biotechnológus, MSc in medical biotechnology

A végzettség szintje:

 • Mesterfokozat, MSc

A modultanterv szerinti képzési idő, megszerzendő kreditek

 • félévek száma: 4
 • a (minimálisan szükséges) kontaktórák száma: 1320
 • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése, valamint a kritérium ismeretkörök és kreditértékek meghatározása:

Az orvosi biotechnológia mesterszak elvégzésének lehetőségét - a bolognai folyamat szellemében - a lehető legtágabb hallgatói kör számára szeretnénk biztosítani.

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: molekuláris bionika mérnöki BSc

A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott további alapszakok:

 • orvosi
 • fogorvosi
 • gyógyszerészi
 • okleveles vegyészi
 • biológusi
 • biológia-kémia szakos tanári
 • biomérnöki
 • vegyészmérnöki
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
 • biológia
 • kémia

Ezen alapszakok esetén a mesterképzés elkezdéséhez szintre hozás szükséges a molekuláris bionika mérnöki alapszak megfelelő tárgyaiból adott esetben önálló felkészüléssel vagy térítésmentes kurzus keretében.

Alapvégzettségtől függően az előírt szintre hozás tárgyai kémiai és/vagy orvosbiológiai és/vagy informatikai ismereteket tartalmaznak.

Mindazoknak, akik nem molekuláris bionika mérnöki BSc alapszakról készülnek felvételizni a mesterképzésre, javasoljuk, hogy már alapképzésük során - akár vendéghallgatás keretében - végezzék el a molekuláris bionika mérnöki BSc releváns tárgyait; így is megkönnyítve a mesterképzésbe való bekapcsolódást.

A képzés eredményeként elvárt általános és szakmai kompetenciák

Kötelezően elvárt kompetenciák: biomedicinális, biotechnológiai és informatikai, valamint biotechnológiai etikai ismeretek révén, képesség

 • innovatív orvosi biotechnológiai és bioinformatikai kutatási és fejlesztési tevékenységre
 • biotechnológiai eljárások orvosi célokra való alkalmazására
 • biotechnológiai-biomedicinális kutatási, fejlesztő munka irányítására
 • biotechnológia területén vállalkozások szervezésére, valamint a választott témacsoporttól függően további szakmai kompetenciák

A választott témacsoporttól függően a kötelezően elvárt közös kompetenciák egy vagy több specializáltabb formában is megjelenhetnek a témacsoport kötelező kompetenciái között. Ha egy közös kompetencia nem jelenik meg speciális formában, akkor az általános formában kell elvárni.

A kötelezően elvárt közös kompetenciák például az alábbi tantárgyak segítségével sajátíthatók el:

 • Kémiai biológia
 • Molekuláris biológia
 • Biokémia
 • Humán élettan
 • Fehérjék és fehérjehálózatok
 • Rekombináns DNS technikák
 • Szignál transzdukció
 • Sejtbiológia - sejttechnológia
 • Molekuláris patológia
 • Számítógépes programozás
 • Marketing, management, global business operations
 • A szellemi tulajdonjog biotechnológiai vonatkozásai
 • Biotechnológiai etika

témacsoportonként kötelezően a következő kompetenciák várhatók el:

Alkalmazott bioinformatika témacsoport (Applied bioinformatics track)

 • számítógépes biológia és kémia eszköz- és módszertárának ismerete és alkalmazása, különös tekintettel genomikai, proteomikai, metabonomikai alkalmazásokra
 • adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása, kezelése és alkalmazása korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben, különösen orvosi biotechnológiai területeken
 • biológiai rendszerek számítógépes modellezésének és szimulációjának elméleti és gyakorlati szempontjai (bioinspirált rendszerek)

A fenti kompetenciák ajánlottan az alábbi tantárgyak segítségével sajátíthatók el:

 • Számítógépes kémia és biológia
 • Válogatott fejezetek a bioinformatikából
 • Adatbányászat
 • Adatbázis-kezelés haladóknak
 • Tér-időbeli jelek és nemlineáris modellek

Molekuláris biotechnológia témacsoport (Molecular biotechnology track)

 • molekuláris interakciók leírására alkalmas, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai ('systems biology') és genetikai ismeretek biotechnológiai kutatásban és fejlesztésben való alkalmazása
 • molekuláris biotechnológiai és farmakogenomikai ismeretek, és azok alkalmazása a korszerű metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai vizsgálómódszerek kifejlesztésére
 • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás és -fejlesztés fázisainak ismerete; biotechnológiai gyógyszer-kutatás és fejlesztés
 • molekuláris diagnosztikai ismeretek
 • molekuláris támadáspontok ismerete, különös tekintettel az onkológiai vonatkozásokra

A fenti kompetenciák ajánlottan az alábbi tantárgyak segítségével sajátíthatók el:

 • Molekuláris genetika, genomika, rendszerbiológia
 • Molekuláris toxikológia
 • Gyógyszerkutatás és -fejlesztés
 • Patogének és betegségek molekuláris diagnosztikája
 • Molekuláris támadáspontok a daganatterápiában

További kompetenciák, melyek a választható tantárgyak hallgatásával szerezhetők meg:

 • bioinformatikai és biostatisztikai módszerek ismerete és alkalmazása gyógyszerkutatás és -fejlesztés területén, valamit orvosi alkalmazásokra;
 • hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete
 • biofarmáciai ismeretek
 • immunbiológiai ismeretek
 • metabolizmus és toxikológiai ismeretek
 • szemészeti, látáskutatási ismeretek
 • nagy teljesítőképességű gyógyszerkutatási és orvos-biológiai módszerek
 • bioanalitikai módszerek ismerete, különös tekintettel a gyógyszerkutatásban történő alkalmazásukra
 • növényi biotechnológiai ismeretek
 • kutatási-fejlesztési projektek szervezésére vonatkozó ismeretek (esettanulmányok)

Mindkét témacsoport számára választható tantárgyak, melyek segítségével a fenti ismeretek elsajátíthatók:

 • Biostatisztika
 • Nanotechnológia és nanobiotechnológia
 • Hatóanyag-felszabadító rendszerek
 • Biofarmácia-farmakokinetika
 • Immunbiológia
 • Metabolizmus és toxikológia
 • Szemészet, látáskutatás
 • Nagy teljesítőképességű módszerek
 • Bioanalitikai módszerek a gyógyszerkutatásban
 • Növényi biotechnológia
 • Esettanulmányok

A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai az egyes tanulmányi területekhez rendelt kredithatárok megadásával (tól - ig) az alábbi bontásban:

 • Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): 45-80 kredit
 • Elméleti alapozás: 25-40 kredit
 • Szakmai törzsanyag: 20-40
 • Differenciált szakmai anyag: 30-50 kredit
 • Kötelező ismeretek: 10-25 kredit
 • Választható ismeretek: 15-25 kredit
 • Szabadon választható, nem témacsoportú ismeretek: 5-10 kredit
 • Diplomamunka: 20-30 kredit
 • Mindösszesen: 120-140 kredit

A szak törzsanyagának rövid leírása, a szak törzsanyagára jellemző ismeretkörök (alapozó modulok, szakmai törzsmodulok) összefoglaló kibontása a kredithatárok megadásával

A szak törzsanyaga megadja a képzés kimenetét képező széleskörű medicinális biotechnológiai ismeretanyag molekuláris biológiai, biokémiai, humán élettani, valamint informatikai alapjait. A leendő szakemberek számára ezen kívül gazdasági és jogi alapismereteket is nyújt, különös tekintettel a szervezési-vezetési, szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos, valamint bioetikai vonatkozásokra.

 • Elméleti alapozás: 25-40 kredit
 • Természettudományi alapismeretek: 20-30 kredit
 • Molekuláris biológiai ismeretek: 5-10 kredit
 • Biokémiai, kémiai biológiai ismeretek: 5-10 kredit
 • Élettani ismeretek: 5-10 kredit
 • Informatikai ismeretek: 2-10 kredit
 • Gazdasági és humán ismeretek: 5-15 kredit
 • Közgazdaságtani, marketing és menedzsment ismeretek: 2-5 kredit
 • Jogi és etikai ismeretek: 5-10 kredit
 • Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további tématerületek: 0-5 kredit
 • Szakmai törzsanyag: 20-40 kredit
 • Fehérjék, fehérjehálózatok ismerete: 5-10 kredit
 • Nukleinsavakkal kapcsolatos technikák: 5-10 kredit
 • Sejtbiológiai ismeretek: 5-10 kredit
 • Molekuláris patológiai ismeretek: 5-10 kredit

Az oklevélbe bekerülő témacsoportok bemutatása (Ez esetben a témacsoport 30 kreditnél nagyobb kredittartalmú legyen.):

Alkalmazott bioinformatika témacsoport 30-50 kredit

 • Kötelező ismeretek: 10-25 kredit
 • Számítógépes kémia és biológia: 5-10 kredit
 • Adatbázisok tervezése, alkalmazása: 5-10 kredit
 • Modellezés, szimuláció: 2-8 kredit
 • Szerkezeti bioinformatikai ismeretek: 2-8 kredit
 • Választható ismeretek: 15-25 kredit
 • Statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában: 2-5 kredit
 • Nanotechnológia, nanobiotechnológia: 2-5 kredit
 • Hatóanyag-felszabadító rendszerek: 2-5 kredit
 • Biofarmácia-farmakokinetika: 2-5 kredit
 • Immunbiológia: 2-5 kredit
 • Metabolizmus és toxikológia: 2-5 kredit
 • Szemészeti ismeretek: 2-5 kredit
 • Nagy teljesítőképességű módszerek a biotechnológiában: 2-5 kredit
 • Bioanalitikai módszerek a gyógyszerkutatásban: 2-5 kredit
 • Növényi biotechnológia: 2-5 kredit
 • Esettanulmányok: 2-5 kredit
 • Az intézmény lehetőségeinek megfelelő további szakismeretek: 2-5 kredit

Molekuláris biotechnológia témacsoport 30-50 kredit

 • Kötelező ismeretek: 10-25 kredit
 • Molekuláris genetika, genomika: 2-8 kredit
 • Molekuláris toxikológia: 2-8 kredit
 • Gyógyszerkutatás és -fejlesztés: 2-8 kredit
 • Molekuláris diagnosztikai ismeretek: 2-8 kredit
 • Molekuláris támadáspontok ismerete: 2-8 kredit
 • Választható ismeretek: 15-25 kredit
 • Statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában: 2-5 kredit
 • Nanotechnológia, nanobiotechnológia: 2-5 kredit
 • Hatóanyag-felszabadító rendszerek: 2-5 kredit
 • Biofarmácia-farmakokinetika: 2-5 kredit
 • Immunbiológia: 2-5 kredit
 • Metabolizmus és toxikológia: 2-5 kredit
 • Szemészeti ismeretek: 2-5 kredit
 • Nagy teljesítőképességű módszerek a biotechnológiában: 2-5 kredit
 • Bioanalitikai módszerek a gyógyszerkutatásban: 2-5 kredit
 • Növényi biotechnológia: 2-5 kredit
 • Esettanulmányok: 2-5 kredit
 • Az intézmény lehetőségeinek megfelelő további szakismeretek: 2-5 kredit

A várható további témacsoportok felsorolása, egy témacsoport bemutatásával

A fent megnevezetteken túl további témacsoportok is lehetségesek, így például "Hatóanyag- felszabadító rendszerek" (Drug delivery systems) témacsoport.

Az elsajátítandó kompetenciák megszerzését elősegítő ismeretkörök, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk

Az elvárt szakmai kompetenciáknak megfelelően a törzsanyagban hangsúlyosan megjelenő területek:

 • Molekuláris biológia
 • Biokémia
 • Sejtbiológiai ismeretek
 • Élettani ismeretek
 • Számítógépes programozás
 • Nukleinsavakkal kapcsolatos technikák

Az elméleti előadások mellett a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a megismert technikák segítségével gyakorlati készségüket fejlesszék, az önállóan elvégzendő feladatok kapcsán pedig a megszerzett ismeretek szintetizálását és alkalmazását megtanulják. A képzés során különösen fontos az önálló, másokat is inspiráló gondolkodás készségének kifejlesztése. Az egyes témacsoportoknál meghatározott teljesítendő kreditértékek biztosítják a képzésből kikerülő szakemberek szaktudásának megalapozottságát. Kívánatosnak tartjuk ezen kívül külföldi tanulmányutak lehetőségének biztosítását is.

A doktori képzésre való előkészítés, a releváns modulok bemutatása

Az orvosi biotechnológia mesterszakot elvégző hallgatók olyan ismeretek és tudás birtokába jutnak, amelyek képessé teszik őket a szakot indító intézmények már létező doktori iskoláinak doktori programjaiba (molekuláris orvostudományok, gyógyszertudományok, multidiszciplináris orvostudományok, érzékelő és analogikai számítógépek, neuromorf információtechnika, molekuláris és nanotechnológiák) való bekapcsolódásra, de egyéb, a szak irányultságának megfelelő doktori iskolákba is jelentkezhetnek, és sikeres felvételi után PhD tanulmányokat folytathatnak.

A teljes képzésre vonatkozóan az elméleti és gyakorlati képzés arányai

 • Elméleti képzés: 55-80%
 • Gyakorlati képzés: 20-45%

Az elméleti és gyakorlati képzés minimális személyi (különösen a szakterület speciális igényei esetén) és tárgyi (pl. tangazdaság, oktató kórház, gyakorló iskola, speciális laboratórium vagy műszer, berendezés, könyvtár, gyűjtemény) feltételei

 • Személyi feltételek: a mesterszakon megkívánt általános feltételeken túl nincs további elvárás.
 • Tárgyi feltételek: a mesterszakon megkívánt általános feltételeken túl a témacsoportú képzés irányainak megfelelő speciális laboratórium(ok) is szükséges(ek).

Elvárt idegennyelv-ismeret

 • középfokú angolnyelv-ismeret (vizsgával alátámasztva)

A tehetségekkel való foglalkozás módjainak bemutatása

Az orvosi biotechnológia mesterszak specialitásának megfelelően a témacsoportú képzés kiscsoportos foglalkozásai és az önálló hallgatói munkára építő projekt-feladatok lehetőséget teremtenek a tehetséggondozásra és a doktori képzésre való felkészítésre. A kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók tudományos diákkörösként lehetőséget kapnak egy- egy tématerület behatóbb tanulmányozására, kísérletes munka végzésére, és a publikációs stratégiák megismerésére.

A szak (szakterület) szempontjából lényeges más rendelkezések

A diplomamunka témája a választott témacsoporthoz kapcsolódó témakörből választandó. A képzés során egy vagy két szigorlat beiktatása, valamint záróvizsga javasolt.

x