Tevékenység csoport Tevékenység Kontaktszemély
1 Nanoelektronika, nanomagnetika és nanooptika Nanoméretű érzékelők tervezése, molekuláris dinamika modellezése és szimulációja, kvantumelektrodinamika Csurgay Árpád
2 Hippocampus neurobiológiája Agykérgi hálózatok aktivitásának és plaszticitásának vizsgálata kísérletes és elméleti neurobiológiai módszerekkel Freund Tamás
3 "Labor egy chipen" és gyógyszeradagoló eszközök Mikrofluidikai-, és digitális (folyadékcsepp alapú) mikrofluidikai rendszerek modellezése, tervezése, tesztelése Iván Kristóf
4 Multimodális érzékelés és értés szemantikus beágyazással Környezeti értés és tájékozódás képi, hangi, mozgás és lokalizációs szenzorok segítségével Karacs Kristóf
5 Rendszerbiológia, számításos biológia Molekuláris és sejt-sejt interakciós hálózatok matematikai és számításos modellezése, modell analízis, kísérleti eredményekkel összevetés Csikász-Nagy Attila
6 Élesztők molekuláris és sejtbiológiája Élesztőtörzsek kísérletes vizsgálata, genetikai módosítása, kvantitatív karakterizálása Csikász-Nagy Attila
7 Orvosi jelfeldolgozás Orvosi jelek, elsősorban folytonos idősorok, szűrése, elemzése, jellemzők kinyerése és diagnosztikai lehetőségek vizsgálata Cserey György
8 Non-invazív vérnyomás monitorozás és diagnosztika Artériás nyomásgörbe non-invazív felvétele, folytonos artériás nyomásgörbék feldolgozása, pulzusdiagnosztika Cserey György
9 Biomechatronika Sokszenzoros biomotivált robotkéz és robotláb tervezése és építése Cserey György
10 Érzékelő robotika Tapintás-látás-mozgatáskapcsolatának vizsgálata és robotikai alkalmazásai, sokszenzoros mobilrobotika Szederkényi Gábor
Cserey György
11 Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása Robotika irányítás típus feladatainak analízise Szederkényi Gábor 
12 Szerkezeti bioinformatika Kísérleti adatokon alapuló fehérjeszerkezeti modellek előállítása és jellemzése, fehérjeszerkezetek összehasonlító elemzése, fehérje NMR-spektroszkópiai mérések értelmezése Gáspári Zoltán
13 Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés Szövegek gépi értelmezése, belső összefüggések explicitté tétele, fordítástámogatás és -automatizálás, szemantikus beágyazás, neurális nyelvmodellek Prószéky Gábor
14 Hálózati modellek alkalmazása bioinformatikai problémákra Bioinformatikai adatbázisok egyesítése, biomarkerek és bioinformatikai tulajdonságok összefüggése  Pongor Sándor
15 Biofizika és Mikroszkópia Mikroszkópiai és optikai képalkotó módszerek fejlesztése. Ezen belül az optikai mikroszkópia (fluoreszcens, konfokális, szuperrezolúciós mikroszkópia), atomerő mikroszkópia és pásztázó elektronmikroszkópia alkalmazása. Képfeldolgozási módszerek fejlesztése Matlab, Python és C++ nyelven. Nagy áteresztésű vizsgálatok kidolgozása Pongor Csaba
16 Vezetéknélküli hálózati eszközök Engedélyhez nem kötött, vezetéknélküli hálózati eszközök kommunikációs technológiáinak és algoritmusainak kutatása, illetve a már meglévő technológiák rendszerszintű alkalmazása Kolumbán Géza
17 Szoftver vezérelt, automata mérő- és gyártórendszerek Szoftver vezérelt, nyomonkövethetőséget biztosító, a dokumentációt automatikusan generáló, automata mérő- és gyártórendszerek kutatása és megvalósítása Kolumbán Géza
18 Fáziszárt hurkok elmélete és gyakorlata A fáziszárt hurkok (PLL) az informatikai és elektronikai rendszerek leggyakrabban alkalmazott áramkörei. Néhány tipikus PLL alkalmazás: órajelek szinkronizációja, koherens demoduláció, FM moduláció, frekvenciátalakítás. Az SDI-VI labornak sok éves elméleti és tömeggyártásba került ipari termékekre alapozott gyakorlati ismerete van az analóg, digitális és hibrid üzemű PLL-ek fejlesztésében és kutatásában. Kolumbán Géza
19 Frekvenciaszintetizátorok és lokálellátó rendszerek Az informatikai, adatátviteli és elektronikai rendszerekben számos helyen szükség van beállítható frekvenciájú, esetlegesen szinkronizált referencia, vivő vagy órajelekre. Az SDI-VI labornak sok éves elméleti és tömeggyártásba került ipari termékekre alapozott gyakorlati ismerete van a frekvenciaszintetizátorok és lokálellátó rendszerek fejlesztésében és kutatásában. Kolumbán Géza
20 Képfolyamokon definiált celluláris hullám számítógépek alapjai, celluláris sokprocesszoros architektúrák Kilo-processzoros chip-ekre épülő számítógépek tervezése, bináris és folytonos téridőbeli logikai rendszerek kvalitatív elmélete, bionikus szemüveg architektúrája Szolgay Péter
21 Kép- és videofeldolgozás, alakfelismerés Biometrikai személyazonosítás, ember-gép interfészek, viselkedéselemzés videófolyamból, térinformatika, grafika Szolgay Péter
22 FPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek Rekonfigurálható architectúrák, biológiai rendszerek neuromorf modellezése, nyomásérzékelő szenzorok, integrálásuk és fúziójuk optikai jelekkel Szolgay Péter
23 Infokommunikáció és audio feldolgozás Mobiltelefon alkalmazások fejlesztése, helymeghatározás mobiltelefonnal, multimodális beszédfeldolgozás Takács György 
24 Algoritmikus eljárások sokezer processzoros celluláris számítógépeken Alacsony fogyasztású, beágyazott, sokmagos számítógép architektúrák kutatása, megépítése és alkalmazása Zarándy Ákos 
25 Optikai érzékelés  Optikai érzékelés, optikai számítógépek volumetrikus, digitális holografikus mikroszkópia, különös tekintettel a vízbiológiai kutatásokra- Hullámterjesztési modellek, algoritmusok, nagy párhuzamosságú transzformációk- Diffrakciós tomográfia - Biológiai képalkotó eszközök Tőkés Szabolcs 
26 Biomolekuláris dinamika és proteomika nyomtatás Fehérjetervezés, módosított pl. hőstabilis enzimek előallítása ipari célokra. Fehérje és peptid természeti hatóanyagok bioszintetikus előállítási technológiájának kidolgozása. A komplement rendszer aktiválásának mechanizmusa, specifikus proteáz gátlószerek fejlesztése. Závodszky Péter
27  Farmakokinetika, gyógyszer formuláció optimalizálás, mechanizmus vizsgálatok Központi és perifériás támadáspontú gyógyszerek diffúziós vizsgálata in vivo, ex vivo és vitro rendszerekben; mikrodialízis technikák  Erdő Franciska
28  Vezeték nélküli kommunikáció, ad-hoc hálózatok  Kommunikációs protokoll tervezése, alkalmazásfejlesztés ad-hoc és vezeték nélküli érzékelő hálózatok számára Oláh András
29 Gépi Látás Gépi látás elméleti kutatása (tanító halmazok méretének csökkentése, adversarial attack-ok, regularizációs technikák) és gyakorlati alkalmazása az iparban. Horváth András
30  Algoritmusfejlesztés beágyazott rendszereken Mesterséges intelligenciára épülő módszerek eszköz-közeli, hatékony implementációja. Neurális hálózatok számításigényének csökkentése, hálózati architektúrák optimalizációja és azok megvalósítása nem Boole típusú eszközökön. Horváth András
31  Implantálható Mikrorendszerek Miniatürizált, testszövetbe ültethető érzékelők és beavatkozók tervezése, tesztelése Fekete Zoltán
32  Mély- szubmikron digitális, analóg és kevert módusú VLSI tervezés és mérés Cadence, Mentor Graphics CAD tervezőrendszerek használata, áramkörtervezés elmélete, gyakorlata, gyártásra előkészítés és mérés Kovács Ferenc
Földesy Péter
33 Biomechanikai modellezés Végtagmozgások biomechanikájának és neuromorf szabályozásának modellezése. Mesterséges szabályozás alkalmazása orvosi rehabilitációban és robotikában Laczkó József
34 Nagy Teljesítményű Számítások Kutatócsoport  CPU-k, GPU-k és szuperszámítógépek hatékony programozása Reguly István 
35 Új szoftvertechnológiai platformok és programozási metodikák Szoftverarchitektúrák, agilis szoftverfejlesztési folyamatok, szoftvertervezési módszerek, elektronikus kereskedelmi katalógusok szerkezete, kezelése Tornai Kálmán
36 Szenzoros Mobilplatformok és
Multimodális Érzékelő Hálózatok Kutatócsoport
Idősor elemzés gépi tanulással, viselkedés alapú biometria, intelligens szenzorhálózatok adatfeldolgozása Tornai Kálmán
Oláh András
37 Cloud DevOps Engineering Legújabb open-source tendenciák és alkalmazásfejlesztési gyakorlatok az "infrastructure as code" automatizáció, valamint a konténerizáció és cluster-orchestration alapú hibrid felhő architektúrákban. Csurgay Péter
38  Alkalmazott Játékelmélet és Mechanizmustervezés Infrastruktúra-rendszerek játékelméleti analízise és mechanizmustervezése Csercsik Dávid
39 Alkalmazott matematika Kódelmélet, extremális gráfelmélet, differenciálegyenletek, numerikus dinamika, számítógéppel segitett káosz-bizonyítások,sztochasztikus idősormodellek, rejtett Markov folyamatok.  Vágó Zsuzsanna
Garay Barnabás
40 Alkalmazott matematika A PLA geometriai relációs modell kiterjesztése, redundancia vizsgálata, gyors algoritmusok a tárolt gráfok visszaállítására Bércesné Novák Ágnes
Ruszinkó Miklós
41 Vizuális kutatások "Media literacy" kutatás, összehasonlító elemzések, vizuális ritmus és nonlineáris editálás lehetőségeinek vizsgálata, rekontextualizációs kutatások Péterffy András
42 Alkalmazott Matematika Determinisztikus és sztochasztikus (parciális) differenciálegyenletek, illetve integro-differenciálegyenletek analitikus és numerikus megoldása Kovács Mihály
43 Fehérjeszerkezeti és Proteomikai
Kutatócsoport
Rekombináns fehérjék biotechnológiai előállítása és funkcionális vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (interakció vizsgálatok, szerkezetvizsgáló módszerek). Célzott és genom szintű DNS/RNS technikák, DNS metiláció vizsgáló módszerek Péterfia Bálint
44 Neuroendokrin rendszerek neurobiológiája Az endokrin- és autonóm működések idegi- és hormonális szabályozásának vizsgálata kísérletes neurobiológiai módszerekkel. Liposits Zsolt
Kalló Imre
45 Kortikális modellezés és bionikus interfészek Bionikus agyi elektromos interfészek tervezése Ulbert István
46  Funkcionális Idegsebészet Mély agyi elektromos ingerlés, mély agyi elektródák implantációjának tervezése, fájdalom menedzsment. Erőss Loránd
47  Epilepszia Osztály  EEG és elektrokortikográfiás epilepszia monitorozás, kóros jelek elemzése, agykérgi ingerlés hatásának vizsgálata. Fabó Dániel
48  Intracelluláris és extracelluláris elektro fiziológai Kutatócsoport In-vitro humán elektrofiziológiai kutatások epilepsziás és tumoros betegekben. Wittner Lucia
49  Idegtudományi modellezés Idegsejtek biofizikai és biokémiai modelljeinek szimulációja; a hálózati dinamika, a kódolás és a tanulás modellezése; automatizált paraméter-optimalizáció és modell-validáció Káli Szabolcs
50  Nanoelektronika, nanomágnességtan és nanooptika Spin elektronika, Nanomágnessegtan, Nanoelektronika, Kvantumeszközök, Optikai mérések, Beyond Moore számítóeszközök tervezése, Analóg áramkörök modellezése, számítóeszközök fizikai korlátai, fizikai kriptografia Csaba György
51  Számításos biológia, rendszerbiológia, mikrobiális bioinformatika Biológiai rendszerek ágens-alapú matematikai modellezése Juhász János
52  Adattudomány, big data, adatbányászat, gépi tanulás Skálázódó adatkezelő és adatelemző eszközök (Oracle, Tableau, Alteryx Designer, OpenSearch, Apache Spark, Neo4J, PostgreSQL) kiértékelése, összehasonlítása, alkalmazása. Lukács Gergely 
53  Közösségi média, hang alapú média, alkalmazások közösségi funkcionalitása Közösségi médiához kapcsolódó adatok (például Facebook, Google data takeout) és hang alapú média adatok elemzése közösségi funkcionalitás alkalmazásokhoz. Lukács Gergely