• A habilitáció a vezető-oktatói és előadói képesség megítélésére irányuló minősítő eljárás. Ennek során a pályázó a Szabályzatban meghatározott módon ad tanúságot oktatói, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit, és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.
 • A habilitált doktor – rövidítve „dr. habil." – cím kérelem alapján lefolytatott eljárás eredményeként nyerhető el.
 • Habilitációs eljárás azokban a tudományágakban folytatható a Karon, amelyekben a Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére jogosult.
 • Habilitációs eljárás olyan pályázó kérelmére indítható, aki megfelel az Nftv., a Kormányrendelet és a Szabályzat rendelkezéseinek.
 • A habilitációs eljárás megindítását magyar és külföldi állampolgár egyaránt kérheti.
 • A legfontosabb feltételek:
  • PhD vagy egyenértékű fokozat (külföldön szerzett fokozat elismertethető)
  • A doktori fokozat megszerzése után legalább öt évet dolgozott szakterületén
  • Magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken
  • A hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tevékenyen részt vesz
  • Tudományágban legalább nyolc féléven keresztül tartott tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból, melyből hallgatóit vizsgáztatta
 • A habilitált doktor cím a pályázó doktori (PhD) fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.
 • A habilitációval kapcsolatos bővebb felvilágosítás a doktori.iroda@itk.ppke.hu e-mail címre írt e-mailben, vagy előzetes időpont egyeztetést követően személyesen a Doktori és Habilitációs Irodában kérhető. A formai feltételek teljesítése szükséges, de nem elégséges feltétele a 'habilitált' cím odaítélésének, az csak a habilitáció bírálati folyamat eredményeként szerezhető meg. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara a következő tudományágakban jogosult habilitációs folyamat indítására:
  • Biológia tudományág
  • Informatika tudományág
  • Villamosmérnöki tudományág
 • Habilitált oktatóink