• EFOP-3.4.4-16-2017-00014

  • Projekt címe: Továbbtanulást elősegítő, az informatikai és bionikai képzést népszerűsítő, készségfejlesztő és kommunikációs programok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • Projekt azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00014
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (konzorcium vezető), Info-Bionikai Egyesület (konzorciumi tag)
  • A támogatás összege (100% intenzitás): 154 448 174 Ft
  • Projekt megvalósítási időszak: 2017. szeptember 1 - 2020. február 29.
   • A projekt fenntartási időszaka: 2020. március 1 - 2025. február 28.
  • Projektmenedzsment: dr. Oláh András projektvezető, Mihálffy Andrea szakmai vezető, Aliné Csereháti Erika pénzügyi vezető
  • A projekt aloldal: pontvelunk.itk.ppke.hu
  • Rövid leírás:
   • Az Információs Technológiai és Bionikai Kar 2016-2020 közötti időszakra elkészített Intézményfejlesztési Tervében foglalta a Fakultás misszióját. Eszerint a Kar az információtechnológiát és az élettudományokat egyedülállóan ötvöző kutatási, oktatási és technológiai központ, ahol a jövő tudományterületeinek és iparágainak mérnökeit képezzük.
   • Az oktatásra vonatkozó célkitűzéseink elérésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a Kar sikeresen megszólítsa azokat a fiatalokat, akik tanulmányaikat és életcéljaik beteljesítését a Kar missziójában szereplő területen és az ott megfogalmazott értékekkel képzelik el. A projektben foglalt tevékenységek (pl.: tehetséggondozó és tudománynépszerűsítő rendezvények, táborok) ezt a célkitűzést támogatják.
  • Célkitűzések:
   • A projekt elsődleges célkitűzései - igazodva a Kormányzat és az Egyetem egy irányba mutató szándékaihoz és céljaihoz - az alábbi pontokban foglalhatók össze:
    • 1. A kedvezőtlen demográfiai változások ellenére, azzal szembe hatva a felsőoktatásba való bekerülés és a képzést sikeresen elvégző diplomások számának fokozása, kiemelten az MTMI szakokra.
    • 2. A KMR régión kívüli diákok megszólítása, a hallgatói bázisunk további erősítése ebből a célcsoportból.
    • 3. A releváns ipari szereplők aktív bevonása a tudománynépszerűsítő és az MTMI szakokra való jelentkezést és bekerülést fokozó tevékenységünkbe.
    • 4. A megfelelő keret és forrás biztosítása a célcsoport edukációjában résztvevő szereplők (iskolai tanárok és egyetemi oktatók-kutatók, munkatársak) módszertani és gyakorlati ismereteinek fejlesztéséhez.

 

 • EFOP-3.6.2-16-2017-00013

  • Projekt címe: Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések
  • Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00013
  • Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem (konzorcium vezető), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (konzorcium vezető)
  • A támogatás összege (100% intenzitás): 957.498.056 Ft, ebből PPKE: 196.923.000 Ft
  • Projekt megvalósítási időszak: 2017. szeptember 1 - 2020. november 29.
  • A projekt fenntartási időszaka: 2020. november 30 - 2025. november 29.
  • Projektmenedzsment: dr. Csikász-Nagy Attila szakmai vezető, dr. Reguly István szakmai vezető helyettese
  • Rövid leírás:
   • Célunk, hogy konzorciumunk az információs és kommunikációs technológiák és számítástudomány területen létrehozzon egy európai szinten is eredményesen működni képes kutatói hálózatot. Ezen belül elsődlegesen az EIT Digital társulásban betöltött szerep megerősítéséhez szükséges alapkutatásokat tűztük ki célul, de elősegítjük kutatásainkkal hazánk részvételét a Horizont 2020, a Future and Emerging Technologies, a Teaming és egyéb európai pályázatokban is. El szeretnénk érni, hogy innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó kutatásaink nemzetközi beágyazottsága erősödjön, továbbá azt, hogy a hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok fejlesztésével bővüljön hazánk szerepvállalása az európai kutatási hálózatokban, programokban. A részt vevő intézmények számítástudomány, informatika, infokommunikáció területén hazánk legkiemelkedőbb kutatóhelyei közé tartoznak. Mindhárom intézmény konvergenciarégióban található telephelyeinek fejlesztésére pályázik: az ELTE Szombathelyen és Martonvásáron, a BME Balatonfüreden, a PPKE Esztergomban fejleszt.
  • Célkitűzések:
   • A pályázat szakmai oldalról három különböző, ugyanakkor egymáshoz szorosan illeszkedő, egymást erősítő célt tűz ki:
    • 1. A EIT Digital-ben betöltött magyar szerep további növelése kiemelkedő alapkutatási eredmények elérésével
    • 2. Az ELTE, a BME és a PPKE alapkutatási eredményeinek összekapcsolása
    • 3. A KMR-en kívüli térségek tudományos előrelépésének támogatása

 

 • EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

  • Projekt címe: Integrált kutatói utánpótlásképzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein
  • Projekt azonosító: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002
  • Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem (konzorciumvezető), Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
  • A támogatás összege (100% intenzitás): 1 654 001 226 Ft, ebből PPKE: 200.000.000 Ft
  • Projekt megvalósítási időszak: 2017. szeptember 1 - 2021. augusztus 31.
  • Projektmenedzsment: Dr. Szederkényi Gábor szakmai vezető, Bellus Eszter projektasszisztens
  • Rövid leírás:
   • Tervezett projektünk célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása az informatika és a számítástudomány diszciplináris területein, egy, az ELTE, a DE, a PPKE és az SZTE megfelelő intézményeiből álló konzorcium keretében. A projekt megvalósulási helyszínei Budapest, Debrecen és Szeged. A kitűzött feladatok mind az egyes partner intézményekben létező (vagy megvalósításra kerülő) tudományos műhelyek fejlődését, mind a konzorcium mint egész közös fejlődését szolgálják. Ennek megfelelően egyedi, a partnerekre, illetve a konzorcium egészére vonatkozó, az integrációt segítő tevékenységek együttesét határoztuk meg. A megvalósítandó feladatok, az intézményközi együttműködés érdemben szolgálják a hazai kutatói utánpótlásképzést. A tervezett projekt központi elemei az ún. műhelyek, illetve tematikus csoportok. A műhelyek lehetnek tematikus kutatás és kapcsolódó tevékenységek megvalósítását szolgáló szakmai csoportok, illetve a promóciót elősegítő és támogató közösségek. A szakmai műhelyek nemzetközi kapcsolataikat saját maguk alakítják, azonban a konzorcium mint egység is hangsúlyt fektet nemzetközi tevékenységére, a kapcsolati háló építésére. A partnerek promóciós műhelyei segítik a célcsoportok megszólítását (nyílt napok, az egyes szinteken való munkát népszerűsítő és az együttműködést serkentő rendezvények, téli- nyári iskolák, workshopok, konferenciák). A műhelyeken kívül a már meglévő tehetséggondozási-utánpótlás-nevelési formákat (TDK, szakkollégiumok) közvetve vagy közvetlenül támogatjuk és építünk rájuk. A részfeladatok meghatározásában külön hangsúlyt fektetünk a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztésére a pályázati kiírásban megjelölt előírásoknak megfelelően (módszertani-tantervi fejlesztések, kiváló oktatók-kutatók bevonása a képzésbe, doktori programok bővítése, stb.). Tehetséges hallgatókat vonunk be a képzési és kutatási folyamatba, gondoskodunk a kutatási készségfejlesztésről a kutatói utánpótlás esetében. Támogatjuk a tudományos utánpótlás programba bevont hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók különböző típusú képzésekben, tréningeken való részvételét.
  • Célkitűzések:
   • Projekt célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása az informatika és a számítástudomány (pl. adattudomány, képfeldolgozás, szoftvertechnológia, szoftverfejlesztés, a hálózatok, az informatikai biztonság, a beágyazott rendszerek, a számítógépes modellezés és diszkrét optimalizálás, párhuzamos és nagyteljesítményű architektúrák, a nagy hatékonyságú számítások, valamint a nem-konvencionális számítási modellek és megközelítések) diszciplináris területein.
   • A projektben olyan eszközrendszer kerül kialakításra, amely lehetővé teszi a BSc, MSc, PhD hallgatók, doktorjelöltek és predoktorok oktatási és kutatási tevékenységének eredményesebbé tételét, tehetséggondozását, valamint a  tehetséggondozást végző oktatók, kutatók mentori munkájának sikeresebbé tételét.

 

 • EFOP-4.2.1-16-2017-00005

  • Projekt címe: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóházának létesítése és bővítése Esztergomban
  • Projekt azonosító: EFOP-4.2.1-16-2017-00005
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • A támogatás összege (100% intenzitás): 205.500.000 Ft
  • Projekt megvalósítási időszak: 2018. március 1 - 2020. augusztus 29.
  • A projekt fenntartási időszaka: 2020. augusztus 30 - 2025. augusztus 30.
  • Projektmenedzsment: dr. Gáspári Zoltán szakmai vezető, dr. Oláh András projektvezető, Szitáné Németh Éva pénzügyi vezető
  • Rövid leírás:
   • A projektjavaslat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi telephelyén létrehozott Kutatóház fejlesztéséhez illetve bővítéséhez szükséges forrást kívánja biztosítani. A fejlesztendő Kutatóház az Információs Technológiai és Bionikai Kar esztergomi kutatólaborjait fogja össze, ahol a Kar oktatói és doktorandusz hallgatói a K+F tevékenység mellett az ipari partnerekkel együttműködésben innovációs, oktatási és tehetséggondozási tevékenységet folytatnak, valamint tudománynépszerűsítő rendezvényeket szerveznek. A projekt eredménye egy olyan modernizált infrastruktúrával rendelkező - hangsúlyosan, de nem kizárólagosan - bionika profilú centrum, amely magas színvonalon képes kiszolgálni a fenti tevékenységeket.
  • Célkitűzések:
   • A fentiek alapján a projekt célja egy olyan Kutatóház bővítése, amely komplex célokat szolgál, egyaránt kapcsolódik a Kar 1) oktatási és 2) kutatási tevékenységéhez, és ezáltal segíti a 3) tehetséggondozást, és 4) tudománynépszerűsítést, valamint új kapcsolódási pontok létrejöttét 5) innovációs folyamatokhoz, partnerekhez.
    • 1. A bővítés révén a kutatóház alkalmas lesz arra, hogy a mesterképzéseinkben, elsősorban, de nem kizárólag az Orvosi biotechnológia MSc képzésben részt vevő hallgatóink számára kihelyezett reguláris laboratóriumi gyakorlatokat tartsunk például a kötelező Kémiai biológia c. tantárgy keretében, de tervezzük a Mérnökinformatikus MSc és Info-bionika MSc képzésben részt vevő hallgatóink hasonló formában történő bevonását is, választható tantárgyak keretében.
    • 2. Kutatási oldalról a legfontosabb szempont a jelen pályázat segítségével olyan új kutatási kapacitások kiépítése, amelyek érdemben járulnak hozzá a meglévő kutatási irányokhoz kapcsolódó területek fejlesztéséhez.
    • 3. A tehetséggondozás területén a kibővített kutatóház új perspektívákat nyit meg a legkiválóbb hallgatóink előtt is, akik tudományos diákköri munka keretében már akár az alapképzés során bekapcsolódhatnak az ott folyó kutatásokba.
    • 4. A korszerűsített, kibővített kutatóház révén lehetőség nyílik arra, hogy tudománynépszerűsítő rendezvényekbe hatékonyabban bekapcsolódjunk, pl. a Karunkon hagyományosan népszerű Kutatók éjszakája sorozat számára új helyszínt fogunk tudni kínálni.
    • 5. A telephely bővítése új távlatokat nyit majd az innováció és a kapcsolódó együttműködések területén is. A horizontális céloknak megfelelően a projektben a Kutatóháznak otthont adó esztergomi épületben teljes WiFi elérést építünk ki, valamint a női oktató és kutatói utánpótlás növelés elősegítése érdekében gyerekbarát megoldásokat (gyereksarok, pelenkázó) valósítunk meg az épület több pontján.