Egyetemünk minőségbiztosításáról

Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Minőségpolitika

Pázmány Péter Katolikus Egyetem minőségbiztosítási bizottságainak általános ügyrendje

A doktori iskola minőségbiztosításának célja, hogy fenntartsa, sőt ha lehet, erősítse ennek a nemzetközileg is úttörő és magas színvonalú oktatási-kutatási műhelynek a színvonalát.

A főbb eszközök a következők:

 • 1. Doktori témák meghirdetése
  • A PPKE RT MT DI biológiai, informatikai és villamosmérnöki tudományágakban ad ki doktori fokozatot. A Tudományterületi Doktori és Habilitációs Tanács (TDHT) évről évre minden témát értékel, és csak azok meghirdetéséhez járul hozzá, ahol biztosított a kutatás szellemi és infrastrukturális háttere, és reálisnak ítéli, hogy 4-5 éven belül benyújtható lesz egy színvonalas disszertáció. Azok a meghirdetett témák, amelyek külső kutatóhelyekhez kötöttek, csak olyan intézményekben valósulnak meg (MTA SZTAKI, MTA MFA, MTA TTK EI, MTA OITI, MTA TTK PKI), amelyekkel együttműködési megállapodás garantálja a hallgató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, és ahol egyértelműen meghatározottak a hallgató jogai és kötelezettségei.
 • 2. Az oktató-kutató témakiírók személye
  • Az oktató-kutató témakiírók személyével szemben támasztott követelményeknél kiemelt elvárás, hogy az utóbbi öt év tudományos közleményeinek mutatói jelentősen haladják meg a fokozatszerzés előfeltételként előírt publikációs követelményeket. A kettős témavezetésre vállalkozó témakiírók a doktori iskola sajátos, multidiszciplináris jellegét tükröző formában olyan kutatási témát jelölnek meg, amely két, a doktori iskolában művelt tudományág határterületén helyezkedik el, ebből adódóan szükséges a téma tézis-, majd disszertáció szintű kidolgozásánál mindkét tudományág egyenrangú bevonása, a témakiírók és a témára jelentkező hallgató koherens együttműködése. Folyamatosan fenntartott alapelv, hogy az újonnan csatlakozó, témakiírásra alkalmas kollégák rövidesen megszerezzék az MTA doktora fokozatot és/vagy a mesterségbeli tudásban különleges képzettséggel rendelkezzenek. Azok a témakiírók válnak témavezetőkké, akiknek a meghirdetett témájára jelentkező hallgató sikeresen felvételt nyer, és beiratkozik a doktori iskolába.
 • 3. Felvétel a doktori képzésre
  • A TDHT által évente frissített és jóváhagyott témák az ODT adatbázisban, és a doktori iskola honlapján is megtalálhatók. Az így meghirdetett témákra jelentkező hallgatókról a felvételi bizottság meghallgatáson alakítja ki véleményét részint a tanulmányi eredmények, részint az addig felmutatott tudományos teljesítmény, közlemények, díjak, nyelvvizsga / nyelvvizsgák, kutatói célkitűzések megismerését követően. A felvételi vizsgán való részvételhez szükséges formai feltételek, dokumentáció elérhető, letölthető a PPKE RT MT DI Doktori Iskola / felvételi felületről.
 • 4. A doktori képzés tantárgyai
  • A tantárgyak képzésbe történő befogadásáról az illetékes programvezető előterjesztése nyomán a TDHT dönt. Elvárás, hogy csak olyan tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató lehet a doktori iskola oktatója, akit erre a TDHT alkalmasnak tart. A doktori iskola oktatói megjelennek a doktori iskola ODT adatbázisában, százalékosan megadják a doktori iskolához tartozásuk mértékét. A doktori iskolában tanulmányokat folytató hallgatók egyéni képzési terv szerint haladnak – figyelemmel a multidiszciplináris jellegre, a meghirdetett nagy számú, két tudományág határterületén meghatározott témákra. Az egyéni képzési terv másként megfogalmazva azt jelenti, hogy a félévről félévre kötelezően benyújtott féléves munkatervben és beszámolóban érhető tetten a témavezető által meghatározott, a programvezető és a doktori iskola vezető által jóvá hagyott tudományos előre haladás üteme, menete.
 • 5. Kutatómunka
  • A kísérleti laboratóriumokat úgy építettük fel, hogy az azokat összefogó Jedlik Laboratórium rendelkezzék néhány nemzetközileg is különlegesnek számító kísérleti munkahellyel, illetve a közreműködő Intézményekben labor hozzáférési lehetőséggel. Folyamatosan szeretnénk biztosítani azt a gyakorlatot, hogy neves külföldi professzorok rövidebb idejű látogatásai és külföldi doktoranduszok részvétele az iskolában természetes része legyen a mindennapi munkának. Az elmúlt időszak PhD fokozatot szerzett hallgatóinak publikációs tevékenysége a későbbiek számára mérce kíván lenni. Ennek elősegítésére fenn kívánjuk tartani a doktoranduszok számára a konferencia részvételi lehetőséget évente. Erre belföldön jó alkalom a doktori iskola által évente megszervezett, angol nyelvű PhD Proceedings mini-konferencia, ahová meghívjuk a doktori iskolán belül művelt tudományágakhoz tartozó, más egyetemeken működő doktori iskolák képviselőit is. Komoly hangsúlyt kap a külföldi szereplés, megmérettetés, a tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szakkonferenciákon való részvétel. Erre azok a hallgatók kapnak lehetőséget, akik jelentős, új eredményt érnek el. A doktori iskola kiterjedt kapcsolatrendszerét felhasználva megteremtjük az arra alkalmas hallgatók számára annak előfeltételét, hogy a legalább egy szemesztert egy jelentős külföldi egyetemen töltsenek el.
 • 6. Monitoring
  • A doktoranduszok tanulmányi teljesítményét, előrehaladását a már említett PhD Proceedings mini konferencián elhangzó előadások mellett az írott formában benyújtott féléves beszámolók tükrében a témavezetők, a programvezetők, és éves szinten a TDHT értékeli ki. A féléves – éves visszajelzési rendszert folyamatosan fenn kívánjuk tartani. Ebbe beletartozik a vizsgáztatás és a félévente kötelező progress report jellegű írásos beszámolók készítése is. Az ötödik félév végén a hallgató a PPKE RT MT DI törzstagjaiból álló bizottság előtt áttekintő vizsgán számol be tudományos előrehaladásáról kutatási eredményeiről. A bizottság felméri a hallgató tudományos felkészültségét (nyelvvizsgák, publikációk etc.), kutatási szintjét (különös tekintettel a készülő disszertáció téziseit alátámasztó tudományos cikkek 'készültségi fokára'), ennek alapján vagy felkínálja a hallgatónak az abszolutóriumot követő időszakra az azonnali fokozatszerzés indításának lehetőségét - amennyiben kellően alátámasztottként ismeri el a sikeres fokozatszerzést a 4. évben - vagy javaslatot tesz az abszolutóriumot követően szakmérnöki diploma megszerzésére.
 • 7. PhD fokozat publikációs követelményei
  • A fokozat megszerzésének előfeltételeként komoly szakmai kihívást jelentő követelményrendszert dolgoztunk ki. A hallgatók csak akkor nyújthatnak be doktori disszertációt, ha azzal egy időben 'letesznek az asztalra' legalább két, saját eredményeket közlő, tézispontokhoz kapcsolt nemzetközi, lektorált, magas impakt faktorral rendelkező, folyóiratokban publikált cikket 'elfogadott' állapotú minősítéssel. Ennek vizsgálata a TDHT felelőssége.
 • 8. Nyilatkozat a disszertációk nyilvánosságáról
  • A PPKE RT MT DII-ból kibocsájtott, az intézményben fokozatot szerzettek értekezései 2005-től, az első kiadott fokozattól folyamatosan elérhetők elektronikusan a www.doktori.hu-ban és a PPKE RT MT DI saját honlapján, nyomtatott formában a PPKE ITK (1083 Budapest, Práter u. 50 /a) Könyvtárban, kivéve azon disszertációkat, amelyek publikálását ideiglenesen felfüggesztettük szabadalmi eljárás lefolytatása miatt.
 • 9. Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola - felmérések
 • Minőségbiztosítási terv
 • PPKE Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola, C-SWOT analízis
 • Doktori Iskola - minőségbiztosítási célok és teljesülésük
 • MAB akkreditációs eljárás, határozat
 • A Doktori Iskola minőségbiztosításáért felel a Doktori Iskola vezetője:
 • Doktori Iskola Minőségbiztosítás Bizottság személyi összetétele