• Előzmény: Oktató-kutatók esetén az óraterhelés, illetve a kutatói eredményesség elemzése során egyenlőtlenségeket tapasztaltunk.
  • 1. Célkitűzés: Javaslat kidolgozása, amellyel az óraterhelés és kapcsolódó feladatok ellátása egyenletesebben oszlik el.
  • Határidő: 2022. év vége
 • Előzmény: 2021. éves célkitűzés részben teljesült célkitűzés folytatása
  • 2. Célkitűzés: Nem formális kompetenciák akkreditációjára vonatkozó szabályzat/stratégia megalkotása (például Coursera kurzusok). Ezek szabályozott elismerésével lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára a KKK-hoz köthető kompetenciák rugalmasabb megszerzésére.
  • Határidő: 2022. év vége
 • Előzmény: Oktatói és hallgatói informális visszajelzés alapján körvonalazódott az az észrevétel, hogy az önálló laboratórium, föt és szakdolgozatok témavezetői / bírálói és bizottsági értékelése egyenlőtlen.
  • 3. Célkitűzés: Bírálati útmutató készítése, amely a KKK által megadott kompetenciákat (kompetenciahalmazokat) is figyelembe veszi, illetve lehetővé teszi, hogy a dolgozatok értékelése homogénebb legyen
  • Határidő: 2022. év vége

A célkitűzéseket a KT/3./2022/I.24. határozatával elfogadta.

Tevékenységek

 • Feladat: Egyetemi intézkedési tervben megfogalmazott feladatok elvégzése
  • A feladatok végrehajtása folyamatos, illetve az akkreditációs eljáráshoz kapcsolódó jelentés, valamint a jelentéshez fűződő megoldandó kérdésekben a Kar folyamatosan és aktívan együttműködött az EMBB/MBJO illetékes tagjaival.
 • Feladat: Félévente adatgyűjtés és elemzés, a hallgatói eredményesség, oktatói terhelés és kutatói eredményesség tekintetében
  • A felmérési terv szerint, illetve az elvégzett felméréseket feldolgoztuk, kapcsolódó intézkedéseket és intézkedési terveket alkottunk és hajtottunk végre.
 • Feladat: Kari szabályzatok rendszeres felülvizsgálata
  • Ütemezés szerint:
   • Kari Minőségbiztosítási Szabályzat hatályon kívül helyezése: KT Határozat: 8./2022/III.28.
   • TVSz Kari kieg., 2022. július 25., KT Határozat: 23./2022/VII.25.
   • Felvételi Szabályzat Kari kieg., 2022. július 25., KT Határozat: 24./2022/VII.25.
   • Felvételi Szabályzat Kari kieg., 2022. december 16., KT Határozat 36./2022/XII.16.
 • Feladat: Hosszabb távú minőségpolitikai javaslatok kidolgozása
  • A minőségfejlesztési program elkészült, amelyet a Kari Tanács december 16-án tárgyalt. KT Határozat 37./2022/XII.16.

2022. évi minőségi célkitűzések teljesülése

 • Előzmény: Oktató-kutatók esetén az óraterhelés, illetve a kutatói eredményesség elemzése során egyenlőtlenségeket tapasztaltunk.
  • 1. Célkitűzés: Javaslat kidolgozása, amellyel az óraterhelés és kapcsolódó feladatok ellátása egyenletesebben oszlik el.
  • Határidő: 2022. év vége
  • Eredmény: A jelenlegi rendszer felmérése és az eredmények elemzése alapján egy új adatgyűjtő és feldolgozó eljárás kidolgozását javasoljuk, amelyhez az adatforrások felderítése történik meg. Ennek a rendszernek a kiépítése meg kell, hogy előzze a tényleges óraterhelés, illetve kutatói eredményesség elemzését, amelyet követően válik lehetségessé a javaslattétel.
  • Összefoglalva, a célkitűzés teljesítése során új megoldandó feladatokat tártunk fel, amelyek megoldása folyamatban van.
 • Előzmény: 2021. éves célkitűzés részben teljesült célkitűzés folytatása
  • 2. Célkitűzés: Nem formális kompetenciák akkreditációjára vonatkozó szabályzat/stratégia megalkotása (például Coursera kurzusok, mikrokredit rendszer). Ezek szabályozott elismerésével lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára a KKK-hoz köthető kompetenciák rugalmasabb megszerzésére.
  • Határidő: 2022. év vége
  • Eredmény: A Kreditátviteli Bizottság felkérésre került, hogy a kérdéssel foglalkozzon. A Bizottság a munkát megkezdte, azonban a kitűzött határidőre nem jött létre konszenzusos javaslat. A célkitűzés teljesítését a 2022/23 tanév II. félévének végére ütemezzük át.
 • Előzmény: Oktatói és hallgatói informális visszajelzés alapján körvonalazódott az az észrevétel, hogy az önálló laboratórium, FÖT és szakdolgozatok értékelése a dolgozatokat és értékeléseiket egymáshoz viszonyítva egyenlőtlen.
  • 3. Célkitűzés: Részletesebb értékelési útmutató készítése, amely a KKK által megadott kompetenciákat (kompetenciahalmazokat) is figyelembe veszi, illetve az érdemjegy meghatározásához intervallumok megadása (pl a TDK értékelőlap mintájára)
  • Határidő: 2022. év vége
  • Eredmény: Külön munkabizottság alakult az értékelőrendszer kidolgozására. A munkabizottság egy három elemből álló, részletes értékelési javaslatot hozott létre, amelyet a szakfelelősök, a KMBB, illetve a Kari Vezetői Kollégium is tárgyalt. Az egyeztetéseket követően az elkészült javaslatot a következők szerint tervezi bevezetni a Kar:
   • Bírálói értékelő lap: kísérleti bevezetése a következő évtől, amely során a meglevő rendszer mellett opcionálisan lehet használni az új értékelőlapot. A védéseket követően felmérjük, hogy a bevezetett értékelési rendszert milyen arányban alkalmazták a bírálók, illetve felmérést tervezünk visszajelzések gyűjtése érdekében.
   • Témavezetői értékelés: a Dékán javaslatára ennek a bevezetését elhalasztjuk.
   • Bizottsági értékelő lap: az értékelő lapot a bizottságok számára rendelkezésre bocsátjuk, mint javasolt szempontrendszer. A bizottságok értékelésre vonatkozó jelenlegi szabadságát nem korlátozzuk, illetve adminisztrációs feladataikat nem növeljük kötelező pontozással.
   • A használható értékelési szempontrendszereket a hallgatók számára közzétesszük.

 Felmérések

 • A felméréseket nem a Kar végezte. A kapott adatokat elemeztük.
 • OMHV: Az OMHV esetén általános tapasztalat, hogy a kitöltöttség mértéke nem éri el a 25%-ot. Emiatt nem tekinthető érvényesnek az eredmény. Mindezzel együtt a szöveges visszajelzéseket összegeztük.
  • Elemzést hajtottunk végre több félévre visszatekintve. Az összekapcsolt táblázatok vizsgálatával meghatározásra kerültek azok értékek, amelyekkel az tavaszi/őszi kurzusok értékelése következő az időben. A kiugró értékek azonosítása, valamint romló tendenciák azonosítása megtörtént, amelyet a Kari Vezetői Kollégium számára a KMBB eljuttatott további intézkedések meghatározására. Ezen intézkedések:
   • Első féléves matematika tárgyakra épülő kurzusok oktatói között felmérést végeztünk a szükséges kompetenciahalmaz pontosítására
   • A matematika tárgyak oktatóval történő egyeztetést követően a tárgytematika és féléves időbeosztás módosításra került
   • Az MI-BSc és MB-BSc tantervek átalakításra kerültek, amely módosításokat a KT 13./2022/VI.21. határozatával elfogadta.
   • A tanterv módosítása során a HÖK javaslatai figyelembe vételre kerültek
  • Intézkedési terv készült a kitöltés növelése érdekében, amely szerint:
   • OMHV Űrlap áttekintése további egyszerűsítési lehetőségek azonosítása céljából
   • OMHV eredmények és megvalósított intézkedések közzététele nyilvános felületeken
   • OMHV kitöltési arány folyamatos nyomon követése a vizsgaidőszakban és szükséges oktatói/hallgató kampány folytatása
    • TKO bevonásával
    • Kommunikációs Osztály bevonásával
    • HÖK bevonásával
 • A kitöltési arány monitorozásához a szeptember folyamán az OTO bevonásával elkezdődött a szükséges adatbázis-lekérdezések fejlesztése.

Lemorzsolódási elemzés

 • Az elemzést felhasználtuk az OMHV adatokkal együtt, a fentiekben részletezett módon.

Gólyafelmérés és a felvételi adatok elemzése

 • A felvételi adatokból nyert eredményeket a Vezetői Kollégium vizsgálta. A Dékán javaslatára a Kar és képzéseinek népszerűsítésére új intézkedéseket hajtottunk végre:
  • Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy OKTV-t rendezzünk.
  • Fókuszáltabban keresünk meg közoktatási intézményeket a Kar és képzéseinek népszerűsítésére, csatlakozva az intézmények pályaorientációs alkalmaihoz.
  • Szombati napon is tartottunk nyílt napot.

ITK Kari Minőségbiztosítási Bizottság a jelentést a 2023/01. sz. határozatában elfogadta.

A Kari Tanács a Kar az éves minőségbiztosítási munkatervét és a célkitűzéseit a 2./2023/II.1. számú határozatával elfogadta.