Info-bionika mérnöki MSc (angol nyelven)

 • Szakfelelős: Dr. Iván Kristóf egyetemi docens
 • "Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg." (2016. január 1-től hatályos 137/2008 (V.16) Kormányrendelet 14.§ (6)
 • A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.
 • 1. A mesterképzési szak megnevezése: info-bionika mérnöki (Info-Bionics Engineering)
 • 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mester- (master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles info-bionikus mérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Info-Bionics Engineer
  • választható specializáció: bionikus interfészek, bio-nano mérőeszközök és képalkotók, rendszerbiológia
 • 3. Képzési terület: műszaki
 • 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a molekuláris bionika, a molekuláris bionika mérnöki alapképzési szak.
  • 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki képzési területről a biomérnöki, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus alapképzési szak.
  • 4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • 5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
 • 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
 • 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 523
 • 8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
  • A képzési cél info-bionikus mérnökök képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, elektronikai, információs technológiai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a bio-info-medicinális tudományterületeken önállóan kutatási, alkalmazási-fejlesztési és egészséget támogató és biztonságos működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
  • 8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
   • 8.1.1. Az info-bionikus mérnök:
    • a) tudása:
     • Részletes ismeretekkel rendelkezik az információtechnika matematikai alapjai, tér-időbeli jelek és rendszerek, szoftvertechnológia alapjai, orvosi képdiagnosztika és adatbányászat területeken.
     • Érti és átlátja a modell-hierarchiát a fizikai szinttől a különböző szintű funkcionális modellekig (molekula, eszköz, áramkör, hardver-rendszer, működtető program, funkció-modell) valamint a szerves anyag (molekulák, DNS, sejtek, neuronok) kémiai biológiáját és fizikáját (a „soft matter science" alapjai, nanobiotechnológia).
     • Ismeri az életet kísérő fizikai, kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközöket és képalkotó rendszereket [például computer tomográf (CT), funkcionális mágneses rezonancia elven működő képalkotó rendszer (fMRI), atomerő mikroszkóp (AFM), pásztázó alagút-mikroszkóp (STM), speciális optikai mikroszkópok (NSOM)].
     • Alaposan ismeri szakterületének ellenőrzési, minősítési feladatait és kutatás-fejlesztési területeken a kísérleti munka részfeladatait is, a fejlesztési irányokat és lehetőségeket.
     • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (elsősorban közgazdasági, jogi, etikai) szakterületek határait, követelményeit és fejlődésük várható irányát.
     • Részletesen ismeri és érti szakterületének ismeretszerzési, adatgyűjtési és problémamegoldó módszereit, valamint azok etikai korlátait.
    • b) képességei:
     • Képes kutatási-fejlesztési projektek szervezésére.
     • bionikus interfészek specializáción továbbá:
      • Képes fiziológiai mérések módszertárának alkalmazására, különös tekintettel az idegrendszer és az elektronikai interfészek kapcsolatára.
      • Képes funkcionális neurobiológiai alapismeretek alapján legalább egy érzékszerv pontos neuromorf modelljének alkalmazására.
      • Képes legalább egy idegrendszerhez kapcsolódó protézis vagy interfész működési elvének és konkrét megvalósításának, valamint a megvalósíthatóság lehetőségeinek és korlátainak alkalmazására.
      • Képes diagnosztikai és bioinformatikai adatbázisok tervezésére és működtetésére, valamint az adatbázis-kezelés korszerű módszereinek alkalmazására.
     • bio-nano mérőeszközök és képalkotók specializáción továbbá:
      • Képes a nano-biotechnológia elméleti alapjainak és mérési módszereinek gyakorlati alkalmazására.
      • Képes a molekuláris képalkotás alapjainak ismeretében legalább egy konkrét eszköz alkalmazására (így például fMRI alkalmazására).
      • Képes az orvosi képdiagnosztika módszereinek készségszintű alkalmazására.
    • c) attitűdje:
     • Megszerzett ismeretei felhasználásával törekszik új kutatási eredmények, fejlesztések és innováció kialakítására.
     • Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, ezt munkatársaitól is elvárja.
     • Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit és munkatársaitól is elvárja.
     • Keresi a továbbképzés, valamint saját szakmai fejlődésének lehetőségeit.
     • Munkája során elkötelezett a magas színvonal és minőség iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
     • Munkavégzése során törekszik a biztonsági és egészségbiztonsági követelmények betartására és betartatására.
    • d) autonómiája és felelőssége:
     • Szakterületén képes szakmai ismereteit felhasználva problémát felvetni és annak releváns módon való megoldását megtervezni.
     • Szakterületén bekapcsolódik kutatás-fejlesztési projektekbe, ahol a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve alkalmazza és használja fel elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
     • Tisztában van az info-bionikai szakterület lehetőségeivel és korlátaival, véleményét ezek ismeretében alakítja ki.
     • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
     • Szakmai döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi egészség és biztonság elveire és azok betartására, figyelembe veszi a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás alapelveit.
 • 9. A mesterképzés jellemzői:
  • 9.1. Szakmai jellemzők:
   • A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
    • természettudományi és matematikai ismeretek (matematikai, statisztikai, nano- és nanobiotechnológiai, valamint tér-időbeli modellezés és szimulációs ismeretek) 15-25 kredit;
    • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani, marketing és menedzsment, jogi és etikai, szabadalmi ismeretek) 5-15 kredit;
    • idegtudományi és elektrofiziológiai ismeretek (funkcionális neurobiológiai, neurális interfészek és protézisek ismerete) 11-22 kredit;
    • elektronikai és számítástechnikai ismeretek (párhuzamos számítógép architektúrák ismerete, digitális jelfeldolgozási, adatbázis-kezelés és adatbányászati ismeretek) 11-30 kredit;
    • bionikus interfészek specializáció ismeretei (ideghálózatok modellezése és szimulációja, Bio-MEMS-ek és gyógyszeradagolók, bioinformatika, molekuladinamika, programozható optikai eszközök, elektronikus berendezések ismerete, gyógyszermolekula-tervezés) 30-50 kredit;
    • bio-nano mérőeszközök és képalkotók specializáció ismeretei (molekulamodellezés és -szimuláció, orvosi képdiagnosztika, ideghálózatok modellezése és szimulációja, programozható optikai eszközök, bioinformatika, neuromorf érzékelés és mozgatás, gyógyszermolekula-tervezés) 30-50 kredit.
 • 9.2. Idegennyelvi követelmény:
  • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 • 9.3. A szakmai gyakorlat követelményei:
  • A szűkebb szakterület gyakorlati vonatkozásainak megismerésére önálló laboratórium tantervi egységek keretein belül kerül sor.
 • 9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
  • A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:
   • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűség-számítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika) területéről 30 kredit;
   • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek) területéről 15 kredit;
   • elektronikai és számítástechnikai ismeretek (elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika) területéről 20 kredit;
   • biofizikai és idegtudományi ismeretek (biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések) területéről 15 kredit.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Frissítve: 2021.09.14.

x