Orvosi biotechnológia MSc

 • Szakfelelős: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár
 • "Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg." (2016. január 1-től hatályos 137/2008 (V.16) Kormányrendelet 14.§ (6)
 • A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.
 • A képzés nyelve: angol.
 • 1. A mesterképzési szak megnevezése: orvosi biotechnológia (Medical Biotechnology)
 • 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles orvosi biotechnológus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medical Biotechnologist
  • választható specializációk: alkalmazott bioinformatika, molekuláris biotechnológia
 • 3. Képzési terület: informatika
 • 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a molekuláris bionika, a molekuláris bionika mérnöki alapképzési szak.
  • 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a biomérnöki, a vegyészmérnöki, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, az orvosi diagnosztikai analitikus, a biológia, valamint a kémia alapképzési szak.
  • 4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • 5. A képzési idő félévekben: 4 félév
 • 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:120 kredit
  • a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 25 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
 • 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 524
 • 8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
  • A szak képzési célja orvosi biotechnológusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, informatikai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a biomedicinális tudományterületeken önállóan kutatási és alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
  • 8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
   • 8.1.1. Az orvosi biotechnológus
    • a) tudása
     • Alapos ismeretekkel bír a biotechnológiai módszerek és a biomedicinális alkalmazások tekintetében.
     • Részletesen ismeri a biológiai folyamatok molekuláris mechanizmusát és modellezését, valamint a modellezéshez szükséges informatikai háttéreszközöket.
     • Ismeri a biotechnológiai méréstechnikai módszereket, a mérésekhez használt informatikai eszközöket, és a mérések módszertanát.
     • Ismeri a biotechnológiához szükséges informatikai infrastruktúra aktuális állapotát és felhasználásának módszereit.
     • Tisztában van a vezetési menedzsment, a szervezés és a szervezet elméleti alapjaival.
     • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (elsősorban közgazdasági, jogi, etikai) szakterületek alapjait, azok vonatkozó szabályait.
     • Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
      • aa) alkalmazott bioinformatika specializáción továbbá:
       • Részletes tudással rendelkezik a nanotecnológiai, nanobiológiai, a hatóanyag-felszabadító rendszerek, a biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, diagnosztikai ismeretek, sejt- és immunbiológiai ismeretek, a metabolizmus és a toxikológia, a farmakogenomika, és a bioanalitikai módszerek vonatkozásában, ismeri a felsorolt rendszerek és ismeretek bioinformatikához kapcsolódó területeit, és a megfelelő bioinformatikai alkalmazásokat.
      • ab) molekuláris biotechnológia specializáción továbbá:
       • Részletes tudással rendelkezik molekuláris genetikai és genomikai ismeretek, molekuláris toxikológiai ismeretek, a gyógyszerkutatás és -fejlesztés, a farmakovigilancia és farmakogenomika, a molekuláris diagnosztika és molekuláris támadáspontok, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek, biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, diagnosztikai ismeretek, sejtbiológiai, szignál transzdukciós ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, bioanalitikai módszerek és alapvető élettani folyamatok vonatkozásában, ismeri a felsorolt rendszerek és ismeretek bioinformatikához kapcsolódó területeit, és a megfelelő biotechnológiai eljárásokat és eszközöket.
    • b) képességei
     • ba) alkalmazott bioinformatika specializáción
      • Képes a számítógépes biológia és kémia eszköz- és módszertárának alkalmazására, különös tekintettel a genomikai, proteomikai, metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai alkalmazásokra.
      • Képes adatbázisok tervezésére, létrehozására, módosítására, kezelésére és alkalmazására korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben, különösen orvosi biotechnológiai területeken.
      • Képes biológiai rendszerek számítógépes modellezésére és szimulációjára (bioinspirált rendszerek).
     • bb) molekuláris biotechnológia specializáción
      • Képes molekuláris interakciók leírására, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai ('systems biology') és genetikai ismeretek biotechnológiai kutatásban és fejlesztésben való alkalmazására.
      • Képes molekuláris biotechnológiai és farmakogenomikai ismeretek révén korszerű metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai vizsgálómódszerek kifejlesztésére.
      • Képes preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás és -fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre.
      • Képes molekuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztésére és alkalmazására.
      • Képes molekuláris támadáspontok ismerete révén új terápiás módszerek, illetve hatóanyagok kifejlesztésére, különös tekintettel az onkológiai vonatkozásokra.
    • c) attitűdje
     • Megszerzett ismeretei felhasználásával törekszik új kutatási eredmények, fejlesztések és innováció kialakítására.
     • Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, ezt munkatársaitól is elvárja.
     • Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit és munkatársaitól is elvárja azok vállalását.
     • Keresi a továbbképzés, valamint saját szakmai fejlődésének lehetőségeit.
     • Munkája során elkötelezett a magas színvonal és minőség iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
    • d) autonómiája és felelőssége
     • A szakmai problémák felismerésében és megoldásában teljesen önállóan járhat el.
     • Tisztában van az orvosi biotechnológia szakterületének szakmai kereteivel és korlátaival, véleményét ezek ismeretében alakítja ki.
     • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
     • Szakmai döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi egészség és biztonság elveire és azok betartására, figyelembe veszi a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás alapelveit, kiemelten kezelve az etika alapelveket.
 • 9. A mesterképzés jellemzői:
  • 9.1. Szakmai jellemzők:
   • 9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
    • természettudományi és matematikai ismeretek (molekuláris biológiai ismeretek, biokémiai, kémiai biológiai ismeretek, élettani ismeretek, informatikai ismeretek) 15-25 kredit,
    • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek) 5-15 kredit;
    • orvosi biotechnológiai szakmai ismeretek (fehérjék, fehérjehálózatok ismerete, nukleinsavakkal kapcsolatos technikák, sejtbiológiai ismeretek, molekuláris patológiai ismeretek) 15-35 kredit.
   • 9.1.2. Válaszható specializációk:
    • alkalmazott bioinformatika (számítógépes biológiai és kémiai ismeretek, adatbázisok tervezése és alkalmazása, modellezés és szimuláció, szerkezeti bioinformatikai ismeretek, különösen bioinformatikai vonatkozásban, biológiai rendszerek számítógépes modellezése, statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete, biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, képalkotó eljárások, diagnosztikai ismeretek, sejtbiológiai ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, farmakogenomika, nagy teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete);
    • molekuláris biotechnológia (molekuláris genetikai és genomikai ismeretek, molekuláris toxikológiai ismeretek, gyógyszerkutatás és -fejlesztés folyamatának ismerete, farmakovigilancia fontosabb fogalmainak ismerete, farmakogenomikai ismeretek, molekuláris diagnosztikai ismeretek, molekuláris támadáspontok ismerete, különösen molekuláris biológiai és onkológiai vonatkozásban, statisztikai ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete, biofarmáciai-farmakokinetikai ismeretek, képalkotó eljárások, diagnosztikai ismeretek, sejtbiológiai, szignál transzdukciós ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, nagy teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete, alapvető élettani folyamatok ismerete).
    • A specializáció aránya a képzésben további 30-50 kredit.
  • 9.2. Idegennyelvi követelmény:
   • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
  • 9.3. A szakmai gyakorlat követelményei:
   • Egy-egy szűkebb szakterület gyakorlati vonatkozásainak megismerésére a képzés során (önálló laboratórium tárgyak keretein belül) kerül sor.
   • 9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
    • A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma tudományterületenként, diszciplínánként:
     • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
     • természettudományi ismeretek: analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;
     • gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek;
     • elektronikai és számítástechnikai ismeretek: elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika;
     • biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
    • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen a korábbi tanulmányaiból. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Frisstíve: 2021.09.28.

x